Запис Детальніше

Проблеми функціонування місцевих судових установ Райсхкомісаріату "Україна" в 1941 - 1944 рр. : сучасна вітчизняна історіографія

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми функціонування місцевих судових установ Райсхкомісаріату "Україна" в 1941 - 1944 рр. : сучасна вітчизняна історіографія
Problems functioning of local judiciaries Reichskommissariat «Ukraine» in 1941 - 1944: modern national historiography
 
Creator Гончаренко, Олексій М.
Honcharenko, Oleksii M.
 
Subject нормативно-правовий акт
окупація
Райхскомісаріат «Україна»
місцеві цивільні суди
місцеві кримінальні суди
цивільне населення
normative-legal act
occupation
Reichskommissariat «Ukraine»
the local civil courts and local criminal courts civilians
 
Description У статті автор досліджує особливості висвітлення сучасною історичною наукою
проблеми функціонування місцевих судових установ на теренах, підконтрольних окупаційній
адміністрації Райхскомісаріату «Україна».
Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених реконструкції
подій гітлерівського окупаційного режиму, встановленого на теренах України, поза полем
зору науковців продовжують залишатися питання повсякденного соціального життя
окупованого суспільства, судових форм та засобів його врегулювання.
Незважаючи на активне дослідження періоду гітлерівської окупації України, яке
розпочалося в 90-х рр. ХХ ст. проблема залишається усе ще недостатньо розробленою.
А от до з’ясування судових засобів і механізмів впливу на українське суспільство увага
науковців дійшли лише в останні десять років.
Висвітлення проблем функціонування судової системи на теренах РКУ проходить
лише початковий етап. Здебільшого вивчено нормативно – правову базу, на основі якої
здійснювалося цивільне та кримінальне судочинство, окремі аспекти матеріального й
кадрового забезпечення роботи установ шліфенів та шефенів. Потребують уточнення
особливості роботи судових установ у період перебування окупованих областей у
підпорядкуванні військової адміністрації, можливості захисту населення в цивільній та
кримінальній площинах, судовий процес в установах шліфенів та шефенів.
In the article author examines the coverage of modern historical science problems
in the functioning of local judicial institutions in the territory controlled by the occupation
administration Reichskommissariat «Ukraine».
Although a large number of scientific publications devoted to the reconstruction of the
events of the Nazi occupation regime established in Ukraine, out of view of scientists remain
issues of everyday social life occupied society, court forms and means of its settlement.
Despite active research period of Nazi occupation of Ukraine, this began in the 90’s.
XX century. The problem is still not sufficiently developed. But the court to clarify the means
and mechanisms to influence the Ukrainian society attention scholars has only in the last ten
years.
Coverage of the judicial system on the territory of CGS is only the initial stage. In
most cases studied regulatory - legal framework under which carried out civil and criminal
proceedings, certain aspects of financial and staffing of institutions and «shlifens» and «shefens».
Need to clarify features of the judiciary in the occupied areas during stay subordinate military
administration, the possibility of protection in criminal and civil planes, trial and institutions
«shlifens» and «shefens».
 
Date 2016-02-22T09:54:29Z
2016-02-22T09:54:29Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Гончаренко О. М. Проблеми функціонування місцевих судових установ Райсхкомісаріату "Україна" в 1941 - 1944 рр. : сучасна вітчизняна історіографія / О. М. Гончаренко // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. П. Коцур, заст. гол. ред. В. М. Орлик] ; ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 35. – С. 195–202.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1371
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.