Запис Детальніше

Аграрне законодавство А. Денікіна

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аграрне законодавство А. Денікіна
A. Agrarian legislation of A. Denikin
 
Creator Лисенко, Андрій А.
Lysenko, Andrii A.
 
Subject українське селянство
громадянська війна
чорний переділ
поміщики
дворяни
Білий рух
земельне законодавство
земельна власність
земельна реформа
Ukrainian peasantry
the Civil War
black redistribution
landlords
nobles
white movement
land law
land ownership
land reform
 
Description У статті здійснена спроба проаналізувати практичні кроки та намагання
теоретичного вирішення проблеми власності на землю представниками Особливої Наради
при Головнокомандувачу ЗСПР А. Денікіні. Сам Головнокомандувач оприлюднив власне
бачення у Декларації, де виклав основні тези шляхів вирішення земельного питання.
Така увага одного із очільників Білого руху до ситуації навколо власності на землю та
перерозподілу земельного фонду на користь малоземельного та безземельного селянства,
була викликана складною ситуацією у взаємовідносинах між владою та сільським
населенням, яке прагнуло легалізувати фактичний переділ земель колишніх власників –
поміщиків. Натомість, поміщики та значна частина російського дворянства, що складали
основу білогвардійських збройних сил, виступали за повне повернення до ситуації, що
склалася напередодні Лютневої революції, з відкладенням розгляду питання про землю
до закінчення громадянської війни та створення загальноросійського представницького
органу.
The article attempts to analyze the practical steps and desires of the theoretical solution
of land ownership problem by the representatives of the Special Meeting under the Commander
in Chief of the Armed Forces of South Russia A. Denikin. The Commander in Chief himself
showed his own visions in the Declaration, where the main theses solutions of the land question
were laid out. Such attention of one of the White movement leaders to the situation around
land ownership and redistribution of land fund in behalf of smallholders and landless peasants
was caused by a the difficult situation in the relations between the government and the rural
population, which sought to legalize the actual redistribution of former land owners – the
landlords. Nevertheless, landowners and a large part of the Russian nobility which were the
basis of the White Guard Armed Forces stood for the full return to the situation that prevailed
before the February Revolution, with a delay of the land question consideration until the end of
the Civil War and creating a Russian representative body.
 
Date 2016-02-23T08:24:43Z
2016-02-23T08:24:43Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Лисенко А. А. Аграрне законодавство А. Денікіна / А. А. Лисенко // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. П. Коцур, заст. гол. ред. В. М. Орлик] ; ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 35. – С. 63–69.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1380
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.