Запис Детальніше

Відображення становлення Київського художньо-промислового та наукового музею на сторінках "Археологічного літопису Південної Росії"

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Відображення становлення Київського художньо-промислового та наукового музею на сторінках "Археологічного літопису Південної Росії"
The reflection of the Kieven Artistically-Industrial and Scientific Museum`s establishment within the covers of «The archaeological chronicle of South Russia» annals
 
Creator Павлик, Олександр В.
Pavlyk, Oleksandr V.
 
Subject експонат
колекція
музей
меценат
відділ
історія
археологія
етнографія
museum piece (artifact)
collection
museum
art patron
department
history
archaeology
ethnography
 
Description У статті йде мова про початок діяльності Київського художньо-промислового та
наукового музею на початку ХХ ст., про основні програмні положення музейного закладу,
про діяльність його фундаторів, про поповнення фондів пам’ятками старовини та
короткий опис цих пам’яток, історію виникнення ідеї про започаткування музею та його
діяльність в перші роки після відкриття.
У ході дослідження вдалося з’ясувати, що музей не міг самостійно себе
забезпечувати експонатами та фінансами. Ця ситуація не доходила до критичної тільки
завдяки меценатам, які надавали кошти для діяльності музею та купівлі експонатів у
колекціонерів. Фонди поповнювалися і за рахунок подарунків від науковців, та заможних
людей, які таким чином робили важливий внесок у розвиток музею. Першим директором
був М.Ф. Біляшівський, працював з ним В.В. Хвойка – два науковці-археологи, які стали на
тяжкий шлях збирання експонатів для музею та організації його роботи.
Часопис «Археологічний літопис Південної Росії» широко відображав на своїх
сторінках перші кроки у становленні Київського художньо-промислового та наукового
музею.
In this article the point of issue is about the beginning of the Kieven Artistically-Industrial
and Scientific Museum`s activity in the early XXth century, the substantive schedule provisions of
museum establishment, activity of its founders, adjunction of the funds by sights of antiquity and
brief description of these sights, genesis of idea about establishment of museum and its activity
during its fledging years after opening.
As a part of the study it was succeeded to make certain, that a museum could not find
itself with museum pieces and finances independently. This situation stopped short of critical one
due to the art patrons, which gave money for activity of the museum and purchasing of artifacts
from collectors. Funds were filled up either owing to gifts from scientists and wealthy people
which consequently made an important contribution to elaboration of museum. The first director
was M.F. Biliashivskyi, V.V. Hvoika worked with him – they were two scientists-archaeologists
entered the plod of collection of museum pieces for the museum and organization of its work.
The first steps in establishment of the Kieven Artistically-Industrial and Scientific Museum
were widely represented within the covers of the «Archaeological chronicle of South Russia»
annals.
 
Date 2016-02-23T08:47:54Z
2016-02-23T08:47:54Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Павлик О. В. Відображення становлення Київського художньо-промислового та наукового музею на сторінках "Археологічного літопису Південної Росії" / О. В. Павлик // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. П. Коцур, заст. гол. ред. В. М. Орлик] ; ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 35. – С. 147–155.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1383
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.