Запис Детальніше

Витоки та сенси п’ятої російсько-української війни : спроба комплексного міждисциплінарного аналізу

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Витоки та сенси п’ятої російсько-української війни : спроба комплексного міждисциплінарного аналізу
The origins and meanings of five Russian-Ukrainian War: an attempt of complex interdisciplinary analysis
 
Creator Потапенко, Ярослав О.
Potapenko, Yaroslav O.
 
Subject п’ята російсько-українська війна
рашизм
Володимир Путін
Революція гідності
Європа
українська політична еліта
Збройні сили України
fifth Russian-Ukrainian war
Rashizm
Vladimir Putin
Revolution of dignity
Europe
Ukrainian political elite
the Armed Forces of Ukraine
 
Description Автором зроблено спробу на підставі комплексного історико-політологічного підходу
проаналізувати базові сенси та витоки російсько-українського збройного протистояння
2014-2015 років на Донбасі, кваліфікованого ним як п’ята російсько-українська війна.
В роботі висловлене цікаве припущення щодо обставин справжнього початку цієї війни, а
також подій і геополітичних чинників, котрі зробили її невідворотною.
Автор ставить собі за мету не стільки описати фактаж, скільки виявити й
дослідити, чому світ на початку третього тисячоліття опинився на порозі «великої
війни», а головні суб’єкти міжнародних правовідносин настільки неспроможні запобігти
масовим людиновбивствам у центрі Європи, котра знову перетворюється на «кривавий
континент», як і 70 років тому. Обгрунтовано тезу про появу украй небезпечного
політико-ідеологічного феномену, означеного автором як «рашизм». Описано його складові
компоненти, ідейно-теоретичні витоки й засади.
The author made an attempted on the basis of complex historical and political science
approach to analyze the basic meaning and issues of Russian-Ukrainian armed confrontation
2014-2015 years on Donbas, qualified him as the fifth Russian-Ukrainian war. The paper
expressed interesting assumptions about the true circumstances of the beginning of the war, as
well as events and geopolitical factors that made it inevitable.
The author’s goal is not to describe the facts, how to identify and investigate why the
world at the beginning of the third millennium was on the verge of «big war», and the main
subjects of international relations so unable to prevent mass manslaughter in the center of
Europe, which again becomes «bloody continent» as 70 years ago.
Substantiated the idea of the appearance of extremely dangerous political and ideological
phenomenon, appointed by the author as «Rashizm». Described his constituents, ideological and
theoretical origins and principles.
 
Date 2016-02-23T08:56:12Z
2016-02-23T08:56:12Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Потапенко Я. О. Витоки та сенси п’ятої Російсько-Української війни : спроба комплексного міждисциплінарного аналізу / Я. О. Потапенко // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. П. Коцур, заст. гол. ред. В. М. Орлик] ; ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 35. – С. 114–125.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1384
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.