Запис Детальніше

Low cost low phase noise Pll controlled push-push VCOs in K- and Ka-bands, stabilized by cavity resonator

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Low cost low phase noise Pll controlled push-push VCOs in K- and Ka-bands, stabilized by cavity resonator
Двотактні ГКН К- та Кa-діапазонів на основі об’ємного резонатора, стабілізовані ФАПЧ, з малим рівнем фазового шуму та низькою вартістю
Двухтактные ГУН К- и Ка-диапазонов на основе объемного резонатора, стабилизированные ФАПЧ, с малым уровнем фазового шума и низкой стоимостью
 
Creator Tsvelykh, I. S.
Kotserzhynskyi, B. O.
Цвелих, І. С.
Коцержинський, Б. О.
Цвелых, И. С.
Коцержинский, Б. А.
 
Subject генератор з малим рівнем фазового шуму
двотактний генератор
двотактний генератор з виходом на третій гармоніці
керований напругою
генератор на основі об’ємного резонатора
синтезатор з ФАПЧ
генератор с малым уровнем фазового шума
двухтактный генедвухтактный генератор
двухтактный генератор с выходом на третьей гармонике
генератор, управляемый напряжением
генератор на основе полого резонатора
синтезатор с ФАПЧ
low phase noise oscillator
push-push oscillator
push-push oscillator with third harmonic output
voltage controlled oscillator
cavity stabilized oscillator
PLL synthesizer
621.373
 
Description У роботі представлені результати розробки двотактних генераторів, керованих напругою К-діапазона (24 ГГц) з виходом на другій гармоніці та Ка-діапазона (36 ГГц) з виходом на третій гармоніці, а також синтезаторів з ФАПЧ на основі запропонованих генераторів. Генератори стабілізовані об’ємним резонатором
на основі відрізка прямокутного хвилевода. Потужність вихідного сигналу в діапазонах перестроювання змінюється в межах −11,5 - −7,6 дБм та −11,8 - −10,9 дБм для
генераторів 24 ГГц та 36 ГГц відповідно. Рівні фазового шуму в боковій смузі для ГКН,
стабілізованих петлею з ФАПЧ, складають –91 дБн/Гц для генератора 24 ГГц та
–87,4 дБн/Гц для генератора 36 ГГц на 10 кГц відстроювання від носійної, що знаходиться на рівні характеристик генераторів на діелектричних резонаторах. Генератори мають малі розміри, високотехнологічну квазіпланарну конструкцію та побудовані
з комерційно доступних елементів.
This work demonstrates pushpush VCOs in K-band (with second harmonic output at 24 GHz) and in Ka-band (with third harmonic output at 36 GHz), and PLL synthesizers on their basis. Oscillators are stabilized
by a rectangular resonant metallic cavity. Output signal power within the frequency tuning range changes in the limits of −11,5 - −7,6 dBm and −11,8 - −10,9 dBm for 24 GHz and 36 GHz oscillators respectively. Single sideband (SSB) phase noise spectral densities of –91 dBc/Hz for 24 GHz oscillator and –87,4 dBc/Hz for 36 GHz oscillator at 10 kHz offset from the carrier frequency are at the level of dielectric resonator oscillators (DRO) scaled to the
same frequency. The oscillators feature a compact size, low cost quazi-planar design and are built using commercially available off-the-shelf parts.
В работе приведены результаты разработки двухтактных генераторов, управляемых напряжением К-диапазона (24 ГГц) с выходом на второй гармонике и Ка-диапазона (36 ГГц) с выходом на третьей гармонике, а также
синтезаторов с ФАПЧ на основе представленных генераторов. Генераторы стабилизированы полым резонатором на основе отрезка прямоугольного волновода. Мощность
выходного сигнала в диапазонах перестройки изменяется в пределах −11,5 - −7,6 дБм и
−11,8 - −10,9 дБм для генераторов 24 ГГц и 36 ГГц соответственно. Уровни фазового
шума в боковой полосе для ГУН, стабилизированных петлей с ФАПЧ, составляют –91 дБн/Гц для генератора 24 ГГц и –87,4 дБн/Гц для генератора 36 ГГц на 10 кГц отстройки от несущей, что находится на уровне характеристик генераторов на диэлектрических резонаторах. Генераторы имеют малые размеры, высокотехнологичную квазипланарную конструкцию и построены из коммерчески доступных элементов.
 
Date 2016-09-02T08:57:12Z
2016-09-02T08:57:12Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Tsvelykh, I. S. Low cost low phase noise Pll controlled push-push VCOs in K- and Ka-bands, stabilized by cavity resonator / I. S. Tsvelykh, B. O. Kotserzhynskyi // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 65. – С. 40–50. – Бібліогр.: 15 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17477
 
Language en
 
Format C. 40-50
application/pdf
 
Publisher НТУУ «КПІ»
Київ
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць, Вип. 65