Запис Детальніше

Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «Степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «Степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області
Результаты племенной работы с внутрипородные типу свиней породы дюрок украинской селекции «Степовой» в условиях ПАО «Племзавод« Степной »Запорожской
области.
The results of breeding work with interbreed type of Duroc pigs breed of Ukrainian selection «Steppe» in terms of PJSC «Pedigree farm «Stepnoy» Zaporozhye region.
 
Creator Топіха, Віра Сергіївна
Лихач, Вадим Ярославович
Топиха, Вера Сергеевна
Лихач, Вадим Ярославович
Topyha, Vera
Likhach, Vadym
Кіш, С. В.
Киш, С. В.
Kish, S.
 
Subject порода дюрок
українська селекція
продуктивні якості
внутрішньопорідний тип
украинская селекция
продуктивные качества
внутрипородный тип
Duroc breed
Ukrainian selection
productive quality vnutrishnoporidnyy type
 
Description Наведено результати роботи зі свинями породи дюрок і передумо-
ви створення внутрішньопорідного типу «Степовий». Проаналізовано
продуктивні якості внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок
української селекції «Степовий» (ДУСС) в умовах ПАТ «Племзавод
«Степной» Запорізької області. Представлено результати бонітуван-
ня свиней вищезазначеного типу, так, за комплексом ознак стадо
свиней розподіляється таким чином: класу еліта-рекорд відносять
кнурів – 84%, маток – 32%, до класу еліта відповідно 16% і 68 від-
сотків відповідно. Це свідчить, що основне поголів’я маток та кнурів
стада відповідає лише класу еліта-рекорд і еліта. Установлено, що в
умовах «Племзавод «Степной» створено умови, які сприяють прояву
генетичного потенціалу продуктивності свиней.
Приведены результаты работы со свиньями породы дюрок и предпосылки
создания внутрипородного типа «Степной». Проанализированы продуктивные
качества внутрипородного типа свиней породы дюрок украинской селекции
«Степной» (ДУСС) в условиях ПАО «Племзавод «Степной» Запорожской об-
ласти. Представлены результаты бонитировки свиней вышеупомянутого типа,
так, по комплексу признаков стадо свиней распределяется следующим обра-
зом: класса элита-рекорд имеют 84% хряков, 32% маток, к классу элита со-
ответственно 16% и 68%. Это свидетельствует, что основное поголовье маток и
хряков стада соответствует только классу элита-рекорд и элита. Установлено,
что в условиях «Племзавод «Степной» созданы условия, которые способствуют
проявлению генетического потенциала продуктивности свиней.
The results of the work with the Duroc pigs breed and conditions of creating
intrabreed type «Steppe» are given. The productivity of interbreed pigs type of
Duroc breed of Ukrainian selection «Steppe» (DUSS) in terms of PJSC «Pedigree
farm «Steppe» Zaporozhye region are analyzed. The article presents the results
of the appraisal pigs of aforementioned type, for complex traits, the herd of swine
as follows: class elite-record have 84% of boars, 32% sows, to the class of elite
respectively 16% and 68%. This indicates that the main herd of females and boars
herd corresponds only to the class of elite-record and the elite. It is established
that the conditions of «Pedigree farm «Steppe» had created the conditions that
contribute to the manifestation of the genetic potential of productivity of pigs.
 
Date 2015-03-05T12:48:00Z
2015-03-05T12:48:00Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Топіха В. С. Результати племінної роботи з внутрішньопорідним типом свиней породи дюрок української селекції «Степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 4 (80). – С. 158-165.
http://hdl.handle.net/123456789/1353
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет