Запис Детальніше

Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи україни

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи україни
 
Creator Якимова, Лариса Петрівна
 
Subject економетрична модель
солідарна пенсійна система
двокроковий метод найменших квадратів
прогноз
330.4
519
 
Description Розроблено економетричну модель динаміки розвитку солідарної пенсійної системи, яка містить три поведінкових одночасних регресійних рівняння, що описують динаміку та структуру середньої пенсії, доходів та видатків Пенсійного фонду України (ПФУ), одне балансове рівняння та одну тотожність для оцінки дефіциту ПФУ та ставки заміщення. Оцінено параметри моделі двокроковим методом найменших квадратів на підставі статистичних даних за період 1991-2010 рр. та здійснено прогноз за умови інерційного розвитку системи.
The econometric model of dynamics of development of the redistributive pension system, which contains three behavior simultaneous regressive equation, describing dynamics and structure of average pension, profits and charges of pension the fund of Ukraine (PFU), one balance equation and one identity for the estimation of deficit PFU and replacement rate are developed. Model parameters are appraised by a two stage least-squares method by statistical data for period 1991-2010 and a forecast is carried out on condition of inertia development of the system.
 
Date 2011-09-21T08:24:37Z
2011-09-21T08:24:37Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Л.Якимова. Економетричне моделювання динаміки розвитку солідарної пенсійної системи України / Л.Якимова // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.15-22 - (економіка та управління національним господарством)
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1354
 
Language uk
 
Rights © „Галицький економічний вісник“
 
Coverage Тернопіль, Україна
 
Publisher Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя