Запис Детальніше

Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на Півдні України

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на Півдні України
Отдельные аспекты формирования урожайности многолетних злаковых трав на юге Украины.
Separate aspects forming of productivity of long-term cereal herbs in the south of Ukraine.
 
Creator Антипова, Лідія Климівна
Антипова, Лидия Климовна
Antipova, Lidiya
 
Subject види багаторічних злакових трав
облистяність
погодно-кліматичні умови
урожайність
кормопротеїнові одиниці
обмінна енергія
виды многолетних злаковых трав
облиственность
погодно-климатические условия
урожайность
кормопротеиновые единицы
обменная энергия
species of perennial grasses
oblystyanist
weather conditions
yield
kormoproteyinovi units exchange energy
 
Description Наведено результати трирічних досліджень росту і розвитку бага-
торічних злакових трав у посушливих умовах південного Степу Укра-
їни на прикладі Миколаївської області з метою визначення найбільш
продуктивних з них для зміцнення кормової бази. Згідно з отрима-
ними даними, кращими за кормовою продуктивністю виявилися по-
сіви стоколосу безостого, райграсу високого і пирію середнього, які
забезпечують більш раціональне використання вологи рослинами
опадів і, відповідно, формування вищої урожайності. Встановлено до-
цільність вирощування цих культур в досліджуваній зоні.
Представлены результаты трехлетних исследований роста и развития
многолетних злаковых трав в засушливых условиях южной Степи на примере
Николаевской области с целью определения наиболее продуктивных из них
для укрепления кормовой базы животновоства. Согласно полученным данням,
наибольшей продуктивностью характеризуются растения костреца безостого,
райграса высокого и пырея среднего, которые обеспечивают более рациональ-
ное использование влаги растениями и, соответственно, формирования боль-
шей урожайности. Установлена целесообразность выращивания этих культур в
исследуемой зоне.
The results of three years of research on the growth and development of
perennial grasses in the arid conditions of southern steppe on the example of the
Mykolaiv region are put forward in order to determine the most productive of them
to strengthen the food base.
 
Date 2015-05-12T06:15:13Z
2015-05-12T06:15:13Z
2015
 
Type Other
 
Identifier Антипова Л. К. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на Півдні України / Л. К. Антипова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. - Вип. 1 (82). – С. 107-114.
http://hdl.handle.net/123456789/1680
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет