Запис Детальніше

Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області
Обоснование применения ветроэнергетических установок для предприятий Тернопольской области
Ground application for companies wind-energetic institutions in Ternopil region
 
Creator Окопний, Любомир
Окопный, Любомир
Okopnyy, Lubomir
Колесніков, Андрій
Колесников, Андрей
Kolesnikov, Andrei
 
Subject вітроенергетична установка
альтернативні джерела енергії
обґрунтування економічної ефективності
wind-energetic institutions
alternative energy sources
cost-effectiveness study
621.311.245
 
Description В статті досліджено історичне становлення, динаміку досліджень та переваги використання енергії вітру; здійснено порівняння характеристик використання вітрових станцій; досліджено технічні характеристики та продуктивність вітрогенераторів різного типу; охарактеризовано аспекти держаної підтримки розвитку альтернативних джерел енергії; обґрунтовано переваги застосування вітроенергетичних установок, як джерела альтернативної енергії; здійснено порівняння економічної ефективності застосування установок різних типів для кліматичних умов тернопільської області та обґрунтовано їх доцільність на прикладі підприємства.
В статье исследованы историческое становление, динамику исследований и преимущества использования энергии ветра; по сравнению характеристик использования ветровых станций; исследованы характеристики и производительность ветрогенераторов различного типа; охарактеризованы аспекты государственной поддержки развития альтернативных источников энергии; обоснованы преимущества применения ветроэнергетических установок, как источники альтернативной энергии; по сравнению экономической эффективности применения установок различных типов для климатических условий тернопольской области и обоснована их целесообразность на примере предприятия.
The article investigates the historical development, dynamics research and the benefits of wind power by comparing the characteristics of wind power stations, research specifications and performance of wind generators of different types, described aspects of state support for the development of alternative energy sources, the advantages of the use of wind power plants as a source of alternative energy; by comparing the economic effectiveness of different types of plants to climate Ternopil region and proved their relevance in the example of the company.
 
Date 2012-06-10T13:43:20Z
2012-06-10T13:43:20Z
2012-05
 
Type Article
 
Identifier Окопний Л. Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс] / Л. Окопний, А. Колесніков // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 74-81. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12olspto.pdf.
2223-3822
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1714
 
Language uk
 
Relation Випуск 1 (6);2012_6_010
 
Publisher ТНТУ, АСУ