Запис Детальніше

Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України
The value added tax and its role in the formation of revenues of the state budget of Ukraine
 
Creator Щербина, Юлія Олегівна
Щербина, Юлия Олеговна
Scherbina, Djulia
Манькута, А. І.
Mankuta, A.
 
Subject податки
Державний бюджет України
податкові надходження
податок на додану вартість
ставка податку
taxes
State budget of Ukraine
tax revenues
value added tax
the tax rat
 
Description У статті досліджено сутність категорії «податок на додану вартість», яке
визначено, як непрямий податок, котрий включається в ціну товарів, робіт та послуг. Визначено роль вище зазначеного податку у формуванні дохідної частини Державного бюджету України. Досліджено динаміку надходжень ПДВ до бюджету України.
Обґрунтовано переваги та недоліки непрямого податку. Встановлено, що фінансова
система, охоплюючи відносини з приводу накопичення й використання фінансових
ресурсів держави, потребує реформування найважливіших її складників, пов’язаних із
формуванням бюджету й позабюджетних фондів. З огляду на те, що головним
джерелом формування доходної частини бюджетів в Україні є податки, питання
правового регулювання оподаткування відносять до найбільш актуальних. Саме тому
на сучасному етапі податкові реформи посідають головне місце у процесах
удосконалення ринкових відносин. З урахуванням цього, великого значення набуває
процес перебудови податкової системи України, аналіз особливостей правового
регулювання податків і зборів. Ефективна система оподаткування – невід’ємна
частина економічного комплексу будь-якої сучасної держави. Адже, податки – це не
тільки основне джерело надходжень до бюджетів, а й потужний регулятор суспільних
пропорцій, гарант соціального захисту громадян і створення сучасної матеріальної
основи суверенітету держави й місцевого самоврядування.
The article studies the essence of the category "value added tax", which is defined as an
indirect tax included in the price of goods, works and services. Defines the role of the above mentioned tax revenues of the State budget of Ukraine. We investigated the dynamics of VAT
revenue in the budget of Ukraine. The advantages and disadvantages of indirect tax. It is
established that the financial system, covering relations on the accumulation and use of
financial resources of the state, needs reform the most important components related to
forming the budget and extra-budgetary funds. Given that the main source of formation of a
profitable part of budgets in Ukraine there are taxes, regulatory issues related to taxation are
among the most relevant. Given that the main source of formation of a profitable part of
budgets in Ukraine there are taxes, regulatory issues related to taxation are among the most
relevant. That is why at the present stage of tax reform are Central to the processes of
improvement of market relations. With this in mind, great importance is the process of
restructuring the tax system of Ukraine, the analysis of features of legal regulation of taxes and fees. An effective taxation system is an integral part of the economic complex of any
modern state. After all, taxes are not only the main source of budget revenue, but also a
powerful regulator of social proportions, the guarantor of social protection of citizens and the creation of a modern material basis of the sovereignty of the state and local governments.
 
Date 2017-11-24T11:46:52Z
2017-11-24T11:46:52Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Щербина Ю. О. Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України [Електронний документ] / Ю. О. Щербина, А. І. Манькута // Modern Economics. - 2017. - Вип. 1. - С. 73-78. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/shcherbina.pdf.
http://hdl.handle.net/123456789/2417
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет