Запис Детальніше

Розвиток кооперативного підприємства як аграрної виробничої структури

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток кооперативного підприємства як аграрної виробничої структури
The development of the cooperative enterprise as of the agrarian production structure
 
Creator Ушкаренко, Ю. В. 
Ushkarenko, Jullia
Соловйов, А. І.
Solovyov, Andrew
 
Subject аграрні виробничі структури
кооператив
інституції
інституціональне середовище
трансакція
agricultural production structure
cooperative
institutions
institutional environment
transaction
 
Description Розглянута діяльність кооперативних підприємств, яка відбувається в певному
інституційному середовищі і визначається як сукупність основних соціальних,
політичних, правових та економічних норм як частини людської поведінки.
Встановлено, що інститути впливають на функціонування кооперативів за рахунок
впливу на витрати обміну і виробництва. Разом із технологією вони визначають
трансакційні і трансформаційні витрати, що становлять сукупні витрати. У центрі
уваги дослідження перебувають кооперативні підприємства, як цілеспрямовані
суб'єкти, призначені для максимізації доходу або досягнення мети, визначеної
можливостями, створеними інституційною структурою. У дослідженні доведено
наявність у кооперативів переваг у конкурентоспроможності порівняно з
підприємствами інших форм власності. Встановлено, що переваги кооперативної
власності перед іншими формами власності не полягають ні в техніці, ні в технології,
ні в кваліфікації кооператорів. Основна перевага кооперативів перед традиційними
капіталістичними фірмами полягає у підвищеній мотивації членів кооперативу. Для встановлення цього й було проведено трансакційний аналіз кооперативної власності.
The activity of cooperative enterprises that occurs in a certain institutional environment
and is defined as a set of basic social, political, legal and economic norms as part of human
behavior is considered. It has been established that institutions influence the functioning of
cooperatives by influencing the costs of exchange and production. Together with technology,
they determine the transaction and transformation costs that make up the total costs. The
research focuses on cooperative enterprises, as targeted entities designed to maximize income
or achieve a goal defined by the opportunities created by the institutional structure. The study proved the existence of cooperatives advantages in competitiveness in comparison with
enterprises of other forms of ownership. It has been established that the advantages of
cooperative ownership over other forms of ownership are not in technology, in technology, or in the qualifications of cooperators. The main advantage of cooperatives over traditional
capitalist firms is the increased motivation of the members of the cooperative. To establish
this, a transactional analysis of cooperative ownership was carried out.
 
Date 2017-11-24T12:08:27Z
2017-11-24T12:08:27Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Ушкаренко Ю. В. Розвиток кооперативного підприємства як аграрної виробничої структури [Електронний документ] / Ю. В. Ушкаренко, А. І. Соловйов // Modern Economics. - 2017. - Вип. 1. - С. 45-52. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/ushkarenko.pdf.
http://hdl.handle.net/123456789/2419
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет