Запис Детальніше

Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу
Параметры роста и воспроизводственные качества свиней различных классов распределения
Growth parameters and reproduction qualities of pigs of different distribution classes
 
Creator Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
Шевченко, Дмитро Миколайович
Шевченко, Дмитрий Николаевич
Shevchenko, Dmytro
 
Subject Свині
класи розподілу
інтенсивність формування
напруга росту
рівномірність росту
відтворювальні якості
классы распределения
Свиньи
интенсивность формирования
напряжённость роста
равномерность роста
воспроизводственные качества
Pigs
distribution classes
intensity of forming
growth tension
uniformity of growth
reproduction qualities
 
Description Проведено порівняльний аналіз параметрів росту та відтворювальних якостей свиней великої білої породи різних класів розподілу для виявлення ефективності відбору свиней за даними живої маси у віці 2 місяці та його впливу на подальші продуктивні якості свиней. Встановлено, що у віковий період 4-6-8 місяців свині класу М+ відрізняються вірогідно більшою рівномірністю росту і переважають тварин класу М-. Доведено, що використання параметрів росту дозволяє більш чітко та повно проаналізувати закономірності росту та розвитку тварин піддослідних груп. Тварини обох класів розподілу характеризуються високими показниками відтворювальних якостей, однак за багатоплідністю, кількістю поросят при відлученні та масою гнізда при відлученні вірогідно переважають тварини класу М+. Саме тому вивчення закономірностей росту свиней на ранніх етапах постнатального онтогенезу та відбір тварин класу М+ за даними живої маси у віці 2 місяці дозволить підвищити показники відтворювальних якостей.
Проведен сравнительный анализ параметров роста и воспроизводственных качеств свиней крупной белой породы разных классов распределения для выявления эффективности отбора свиней по данным живой массы в возрасте 2 месяца и его влияния на дальнейшие продуктивные качества свиней. Установлено, что в возрастной период 4-6-8 месяцев свиньи класса М+ отличаются достоверно большей равномерностью роста и преобладают над животными класса М-. Доказано, что использование параметров роста позволяет более четко и полно проанализировать закономерности роста и развития животных подопытных групп. Животные обоих классов распределения характеризуются высокими показателями воспроизводственных качеств, но по многоплодию, количеству поросят при отъеме и массе гнезда при отъеме достоверно преобладают животные класса М+. Именно поэтому изучение закономерностей роста свиней на ранних этапах постнатального онтогенеза и отбор животных класса М+ по данным живой массы в возрасте 2 месяца позволит повысить показатели воспроизводственных качеств.
A comparative analysis of growth parameters and reproductive qualities of Large White pigs of different distribution classes is carried out to identify the effectiveness of pigs selection according to live weight at the age of 2 months and its impact on the future productive qualities of pigs. It is found that in the age period 4-6-8 months pig of the class M+ differ in significantly greater uniformity of growth and prevail over the animals of the class M-. It is proved that the use of growth parameters makes it possible to analyse the patterns of growth and development of animals in experimental groups more clearly and fully. Animals of both distribution classes are characterized by high levels of reproductive qualities, but in the prolificacy, number of piglets at weaning and weaning weight of the nest significantly the animal class M+ dominates. That is why the study of pigs growth regularities in the early stages of postnatal ontogenesis and selection of animals of the class M+ according to live weight at the age of 2 months permits to improve the indices of reproductive qualities.
 
Date 2018-03-07T09:25:57Z
2018-03-07T09:25:57Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Баркарь Є. В. Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу / Є. В. Баркарь, Д. М. Шевченко // Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – Ч. 6. – С. 68–71.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2823
 
Language other
 
Format application/pdf