Запис Детальніше

Оцінка фондового ринку України в макроекономічному вимірі

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка фондового ринку України в макроекономічному вимірі
 
Creator Химич, Ірина Григорівна
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Date 2015-12-29T16:26:13Z
2015-12-29T16:26:13Z
2015-04-16
2015-04-16
 
Type Article
 
Identifier Химич І. Г. Оцінка фондового ринку України в макроекономічному вимірі / Химич Ірина // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору», 6 травня 2015 р. — Т. : Крок, 2015 — С. 162-165. — (Секція 4. Інституційне забезпечення розвитку економічних систем у національних та міждержавних вимірах).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6893
Khymych I. H. (2015) Otsinka fondovoho rynku Ukrainy v makroekonomichnomu vymiri. Materials of Ukrainian scientific conference with international participation "Prospects of development of economic systems in the environment globally oriented transformation space" (Tern., May 6, 2015), pp. 162-165 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору»
Materials of Ukrainian scientific conference with international participation "Prospects of development of economic systems in the environment globally oriented transformation space"
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nssmc.gov.ua/fund/info
http://smida.gov.ua/docs/nssmc_2013.pdf
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (від 23.02.2006 р. № 3480- IV): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Відомості про фондовий ринок України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/info
4. Річний звіт НКЦПФР 2013: Рух ринку цінних паперів України до світових стандартів задля економічного зростання держави. – К., 2014. – с. 90. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/docs/nssmc_2013.pdf
1. Zakon Ukrainy "Pro tsinni papery ta fondovyi rynok" (vid 23.02.2006 y. No 3480- IV): [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: [Electronic resource], Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku: Vidomosti pro fondovyi rynok Ukrainy: [Electronic resource], Access mode: http://www.nssmc.gov.ua/fund/info
4. Richnyi zvit NKTsPFR 2013: Rukh rynku tsinnykh paperiv Ukrainy do svitovykh standartiv zadlia ekonomichnoho zrostannia derzhavy, K., 2014, P. 90, [Electronic resource], Access mode: http://smida.gov.ua/docs/nssmc_2013.pdf
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
 
Format 162-165
 
Coverage 6 травня 2015 р.
May 6, 2015
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher Крок
Krok