Запис Детальніше

Large-sized thermoelectric cooling module with heat pipes

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Large-sized thermoelectric cooling module with heat pipes
 
Creator Anatychuk, L. I.
Vikhor, L. N.
Nikolaenko, Yu. Ye.
Rassamakin, B. M.
Rozver, Yu. Yu.
Анатычук, Л. И.
Вихор, Л. Н.
Николаенко, Юрий Егорович
Рассамакин, Б. М.
Розвер, Ю. Ю.
 
Subject heat pipe
thermoelectric module
тепловая труба
термоэлектрический модуль
621.565.83: 537.311
 
Description Викладено експериментальні результати розробки великогабаритного термоелектричного модуля охолодження з тепловими трубами, здатного забезпечити теплову термостабілізацію електронних блоків підвищеної потужності. Застосування таких складань великогабаритних модулів і плоских теплових труб дозволяє вирішувати завдання відведення тепла в умовах підвищених теплових потоків і обмеженості простору розміщення традиційних систем охолодження з радіаторами. Оптимізовано конструкцію і технологію виготовлення модулів. Проведені дослідження параметрів і характеристик модуля з тепловими трубами в різноманітних режимах і умовах відводу тепла. Показано, що з метою підвищення ефективності охолодження доцільно знижувати тепловий опір теплових труб до рівня 0,05 К/Вт.
Experimental development results of a large-size thermoelectric cooling module with heat pipes, which is capable of providing a thermal stabilization of electronic components of heightened power, are presented. The application of such assemblies of large-size modules and flat heat pipes allows us to meet the challenges of heat removal under increased heat flows and space limitedness for conventional heat-removing heat sinks placement. The construction and manufacturing technique of modules are optimized. Parameter analysis and characteristics of modules with heat pipes in different modes and heat removal conditions are performed. It is shown that it is reasonable to reduce heat pipe thermal resistance to the level of 0.05 K/W for the purpose of cooling efficiency increase.
Представлены экспериментальные результаты разработки крупногабаритного термоэлектрического модуля охлаждения с тепловыми трубами, способного обеспечить тепловую стабилизацию электронных блоков повышенной мощности. Применение таких сборок крупногабаритных модулей и плоских тепловых труб позволяет решать задачи отвода тепла при повышенных тепловых потоках и ограниченном пространстве для размещения традиционных теплоотводящих систем с радиаторами. Оптимизированы конструкция и технология изготовления модулей. Проведено исследование параметров и характеристик модулей с тепловыми трубами в различных режимах и условиях отвода тепла. Показано, что с целью повышения эффективности охлаждения целесообразно снижать тепловое сопротивление тепловой трубы до уровня 0,05 К/Вт.
 
Date 2016-09-01T12:56:32Z
2016-09-01T12:56:32Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Large-sized thermoelectric cooling module with heat pipes / L. I. Anatychuk, L. N. Vikhor, Yu.Ye. Nikolaenko [and other] // Journal of Thermoelectricity. – 2011. – No 1. – P. 50–55.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17470
 
Language en
 
Format Pp. 50-55
application/pdf
 
Publisher Інститут термоелектрики НАН та МОН України
Чернівці
 
Source Journal of Thermoelectricity, 2011, No 1