Запис Детальніше

Управління проектами в наукомісткому машинобудуванні

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління проектами в наукомісткому машинобудуванні
 
Creator Абрамов, Владислав Іванович
Кривова, Світлана Георгіївна
 
Subject управління проектами
наукоємне машинобудування
планування
аналіз проекту
ризики проекту
high technology engineering
project analysis
project management
risks assessment
 
Description Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Управління проектами в наукоємному машинобудуванні» містять стислі теоретичні відомості з теорії управління проектами, завдання для виконання індивідуальних проектів на практичному занятті, завдання на самостійного опрацювання матеріалів курсу та мають на меті надати знання про методи, техніку та інструментарій управління проектами.
У ході практичних занять розглядаються питання формування концепції та визначення цілей індивідуального проекту, планування та координація, шляхи залучення та ефективного використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів, створення команди та оргструктури, аналіз проекту та оцінка ризиків.
Methodical instructions to a practical classes at the «Project Management in High Technology Engineering» course contain short theoretical data according to the project management theory, tasks for accomplishment of individual projects on practical class, tasks for self-guided work. Instructions were developed to provide knowledge of methods, technology and tools of project management.
A questions of the concept forming and defining objectives, planning and coordination, ways of leverage and effective use of material and financial resources, team building and organization chart, project analysis and a risks assessment for the individual project are considered in the practical classes.
Методические указания к практическим занятиям по курсу «Управление проектами в наукоемком машиностроении» содержат краткие теоретические сведения по теории управления проектами, задания для выполнения индивидуальных проектов на практическом занятии, задания для самостоятельной работы по освоению курса. Разработаны с целью предоставить знания о методах, технике и инструментарии управления проектами.
В ходе практических занятий рассматриваются вопросы формирования концепции и определения целей индивидуального проекта, планирование и координация, пути привлечения и эффективного использования материально-технических и финансовых ресурсов, создание команды и оргструктуры, анализ проекта и оценка рисков.
 
Date 2017-12-20T12:37:43Z
2017-12-20T12:37:43Z
2017
 
Type Methodical Matherial
 
Identifier Управління проектами в наукомісткому машинобудуванні [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів всіх спеціальностей Механіко-машинобудівного інституту денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. І. Абрамов, С. Г. Кривова. – Електронні текстові данні (1 файл: 389,46 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 38 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21459
 
Language uk
 
Format 38 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ