Запис Детальніше

Coupling Coefficients of Different Disk Microresonators with Whispering Gallery Modes

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Coupling Coefficients of Different Disk Microresonators with Whispering Gallery Modes
Коефіцієнти зв’язку різних дискових мікрорезонаторів з коливаннями шепочучої галереї
Коэффициенты связи различных дисковых микрорезонаторов с колебаниями шепчущей галереи
 
Creator Trubin, A. A.
Трубін, О. О.
Трубин, А. А.
 
Subject мікрорезонатор
коефіцієнт зв’язку
режим шепочучої галереї
S-матриця
фільтр
microresonator
coupling coefficient
whispering gallery mode
S-matrix
filter
микрорезонатор
коэффициент связи
режим шепчущей галереи
S-матрица
фильтр
621.372
 
Description Приведено результати розрахунків коефіцієнтів взаємного зв’язку різноманітних дискових мікрорезонаторів з коливаннями шепочучої галереї, виконаних із різних матеріалів. Отримані аналітичні вирази для коефіцієнтів зв’язку. Розглянуті основні закономірності зміни зв’язку при варіації параметрів структури. Приведені результати розрахунків коефіцієнтів передачи та відбиття смугових фільтрів, побудованих на різних микрорезонаторах з різними видами коливань. Розраховані частотні залежності матриці розсіювання смугових фільтрів на різних дискових микрорезонаторах інфрачервоного діапазону довжин хвиль. Визначені значення добротності діелектрику, необхідні для отримання прийнятних характеристик розсіювання. Досліджені амплітудно-частотні характеристики смугових фільтрів на вертикально зв’язаних, а також зв’язаних по боковій стінці дискових мікрорезонаторах. Встановлено найбільш оптимальні конфігурації зв’язаних мікрорезонаторів, які дозволяють достигати найкращих характеристик розсіювання. Показано, що застосування мікрорезонаторів з коливаннями шепочучої галереї дозволяє відносно просто отримувати частотно-симетричні характеристики розсіювання фільтрів.
The coupling coefficients of the disk microresonators, consisting of different dielectrics, are presented. The analytical expressions for the coupling coefficients are obtained. The basic regularities of the coupling coefficient changing on the structure parameter variations are considered. The coupling coefficients as functions of main structure parameters are studied. The calculation results of the transmission coefficients as well as the reflection coefficients of the bandpass filters, building up on different disk microresonators with different modes are presented. The S-matrix frequency dependences of the bandpass filters on different disk microresonators in the infrared wavelength range are calculated. The dielectric Q-factor values, necessary for acceptable measure of the scattering are determined. The amplitude-frequency characteristics of the bandpass filters on the vertically coupled as well as laterally coupled disc microresonators are investigated. Most optimal configurations of coupled microresonators, allowing to achieve the best scattering characteristics are determined. It’s showed that using of microresonators with whispering gallery modes allow relatively easy obtain frequency-symmetrical characteristics of the filters.
Приведены результаты расчета коэффициентов взаимной связи различных дисковых микрорезонаторов с колебаниями шепчущей галереи, выполненных из разных материалов. Получены аналитические выражения для коэффициентов связи. Рассмотрены основные закономерности изменения связи при вариации параметров структуры. Приведены результаты расчета коэффициентов передачи и отражения полосовых фильтров, построенных на различных микрорезонаторах с разными видами колебаний. Рассчитаны частотные зависимости матрицы рассеяния полосовых фильтров на различных дисковых микрорезонаторах инфракрасного диапазона длин волн. Определены значения добротности диэлектрика, необходимые для получения приемлемых характеристик рассеяния. Исследованы амплитудно-частотные характеристики полосовых фильтров на вертикально связанных, а также связанных по боковой стенке дисковых микрорезонаторах. Установлены наиболее оптимальные конфигурации связанных микрорезонаторов, позволяющие достигать наилучших характеристик рассеяния. Показано, что применение микрорезонаторов с колебаниями шепчущей галереи позволяет относительно просто получать частотно-симметричные характеристики рассеяния фильтров.
 
Date 2018-04-23T09:22:44Z
2018-04-23T09:22:44Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Trubin, A. A. Coupling Coefficients of Different Disk Microresonators with Whispering Gallery Modes / A. A. Trubin // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 68. – С. 19–26. – Бібліогр.: 10 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22837
 
Language en
 
Format С. 19-26
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць, Вип. 68