Запис Детальніше

Підвищення якості свердел із швидкорізальної сталі при магнітно-абразивному обробленні

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підвищення якості свердел із швидкорізальної сталі при магнітно-абразивному обробленні
 
Creator Іщик, Дмитро Володимирович
 
Contributor Майборода, Віктор Станіславович
 
Subject магнітно-абразивне оброблення
свердло
магнітно-абразивний інструмент
магнітно-абразивний порошок
радіус заокруглення різальної кромки
період стійкості
magnetic abrasive treatment
drill
magnetic abrasive tool
magnetic abrasive powder
radius of rounding of a cutting edge
period of stability
621.923
 
Description Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – Київ, 2018.
Проаналізувавши сучасні методи покращення якості та продуктивності різальної кромки металорізального інструменту, на прикладі свердел, було обрано метод магнітно-абразивного оброблення. Даний метод дозволив досягти значного покращення якості різальної кромки (шорсткості), збільшення значення твердості поверхневого шару і відповідно – періоду стійкості свердла.
В дисертації проаналізовано шляхи вирішення проблеми стійкості інструменту при роботі, досліджено процес МАО шляхом проведення експлуатаційних випробувань свердел, оброблених цим методом. Магнітно-абразивні порошки було підібрано зважаючи на поперед ні роботи в цій галузі, а саме – використали порошки великих фракцій. Результати досліджень підтвердили доцільність їх використання наряду з порошками малих фракцій. Експериментальні дані використані та впроваджені на підприємстві ДП «Київський бронетанковий завод».
Dissertation for a Master's degree in specialty 133 – Branch mechanical - engineering. - National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky". - Kyiv, 2018. Having analyzed the modern methods of improving the quality and productivity of the cutting edge of the metal cutting tool, on the example of the drill, the method of magnetic abrasive treatment was chosen. This method has allowed to achieve a significant improvement in the quality of the cutting edge (roughness), an increase in the hardness of the surface layer and, respectively, the period of drill firmness.
In the dissertation the ways of solving the problem of instrument stability during work are analyzed, the process of MAO is investigated by carrying out operational tests of the drills processed by this method. Magnetically-abrasive powders were selected in the light of previous work in this field, namely, the use of powders of large fractions. The results of the studies confirmed the feasibility of their use, along with small fractions powders. Experimental data were used and implemented at the enterprise "Kyiv Armored Plant".
 
Date 2019-03-13T11:11:54Z
2019-03-13T11:11:54Z
2018-12
 
Type Master Thesis
 
Identifier Іщик, Д. В. Підвищення якості свердел із швидкорізальної сталі при магнітно-абразивному обробленні : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Іщик Дмитро Володимирович. – Київ, 2018. – 88 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26703
 
Language uk
 
Format 88 с.
application/pdf
 
Publisher Київ