Запис Детальніше

Програмні засоби прискорення модульного тестування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Програмні засоби прискорення модульного тестування
 
Creator Ігушкіна, Тетяна Сергіївна
 
Contributor Смаковський, Денис Сергійович
 
Subject модульне тестування
багатопоточність
рефлексія
форк-джойн
 
Description Структура та обсяг дипломної роботи Магістерська дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновку, переліку посилань з 42 найменувань, 4 додатки, і містить 11 рисунків, 20 таблиць. Повний обсяг магістерської дисертації складає 96 сторіно к, з яких перелік посилань займає 2 сторінки, додатки – 6 сторінок.
Актуальність теми. Якість розробленого продукту — характеристика, максимального рівня якої прагнуть досягнути при розробці програмного забезпечення. З цією метою, для виявлення дефектів як омога раніше, застосовують модульне тестування. Модульні тести запускаються щоразу, коли розробник вносить зміни в проект — і щоразу займають час. Тому постає задача зменшити час на виконання модульних тестів.
Мета дослідження полягає в розробці засобів, що прискорять виконання модульних тестів за рахунок їх паралельного запуску.
Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні завдання :
• проаналізувати проблеми модульного тестування ;
• дослідити існуючі рішення та засоби модульного тестування;
• спроектувати програмні засоби для прискорення модульного тестування;
• розробити рішення, яке дозволить виконувати модульні тести паралельно;
Об’єктом дослідження є програмне забезпечення автоматизованих систем;
Предметом дослідження є програмні засоби прискорення процесів модульного тестування.
Методи дослідження. Розв’язання поставлених задач виконувались, зокрема з використанням наступних методів наукового дослідження:
— формалізація;
— синтез.
Наукова новизна одержаних результатів. Найб ільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є:
— удосконалено програмне рішення щодо процесів модульного тестування, яке полягає у зменшенні часу на виконання модульних тестів завдяки паралельному їх запуску за допомогою розширеної бібліо теки;
— набуло подальшого розвитку використання запропонованого рішення у реальному проекті.
Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці програмних засобів, застосування яких прискорює час на виконання модульних тестів, раціоналізує ви користання ресурсів, завдяки чому заощаджує кошти.
Апробація результатів дисертації
Основні положення роботи доповідались і обговорювались на :
1. V Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі» (м. Київ, 23-24 жовтня 2018 року). Публікації. Наукові положення дипломної роботи опубліковані у 1 монографії.
Development of tools that will accelerate the execution of modular tests due to their parallel launch
Разработка средств, ускорят выполнение модульных тестов за счет их параллельного запуска
 
Date 2019-03-29T14:50:27Z
2019-03-29T14:50:27Z
2018-12
 
Type Master Thesis
 
Identifier Ігушкіна, Т. С. Програмні засоби прискорення модульного тестування : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Ігушкіна Тетяна Сергіївна. – Київ, 2018. – 96 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26982
 
Language uk
 
Format 96 с.
application/pdf
 
Publisher Київ