Запис Детальніше

Відновлення та зміцнення стабілізуючих м’язів спини при протрузіях

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Відновлення та зміцнення стабілізуючих м’язів спини при протрузіях
 
Creator Івахненко, Віктор Васильович
 
Contributor Худецький, Ігор Юліанович
 
Subject м'язи
спина
тренування
фізичне навантаження
опорно-руховий апарат
функціональний стан
nuts
spin
drilling
physical load
drive-moving appliance
functional state
796:617.572-053.8-085
 
Description Пояснювальна записка: стор. 101, Рис. 26, літературних джерел - 47, таблиць – 6. Складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури.
Метою роботи є розробка, та складання практичних рекомендацій до розроблення програми фізичної реабілітації до відновлення стабілізуючих м’язів спини за допомогою комплексу ЛФК кінезіотерапії масажу та системою HUBER Motin Lab хворих після травм таких як між хребцеві грижі сколіозів та ін. В роботі висвітлено механізми та характеристику системи HUBER Motin Lab та DAVID впровадження до фізичної реабілітації.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, клініко-фізіологічні методи. За результатами дослідження визначені особливості фізичної реабілітації хворих після хребцевих протрузій та стабілізуючих м’язів спини. У програмах фізичної реабілітації застосовується комплексний підхід і хворим рекомендовано систем таких як DAVID, і HUBER Motin Lab. Лікувальна фізична культура, фізична реабілітація.
Explanatory note: p. 101, Fig. 26, literary sources - 47, tables - 6. Consists of membership, four chapters, conclusions, list of literature.
The purpose of the work is to develop, and to draw up practical recommendations for the development of a program of physical rehabilitation for the restoration of stabilizing muscles of the back with the help of a complex of exercise therapy, kinesiotherapy of massage and HUBER Motin Lab system for patients after injuries such as between the vertebral hernia of scoliosis, and others. The work outlines mechanisms and characteristics of HUBER Motin Lab and DAVID systems for physical rehabilitation.
Methods of research: analysis of scientific and methodological literature, clinical and physiological methods. According to the results of the study, features of physical rehabilitation of patients after vertebral protrusions and stabilizing muscles of the back were determined. In the programs of physical rehabilitation, an integrated approach is used and patients recommended for systems such as DAVID and HUBER Motin Lab. Therapeutic physical culture, physical rehabilitation.
 
Date 2019-03-26T13:03:08Z
2019-03-26T13:03:08Z
2018-12
 
Type Master Thesis
 
Identifier Івахненко, В. В. Відновлення та зміцнення стабілізуючих м’язів спини при протрузіях : магістерська дис. : Фахівець з фізичної реабілітації / Івахненко Віктор Васильович. – Київ, 2018. – 107 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26906
 
Language uk
 
Format 107 с.
application/msword
 
Publisher Київ