Запис Детальніше

Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти
 
Creator Швачко, Світлана Олексіївна
Швачко, Светлана Алексеевна
Shvachko, Svitlana Oleksiivna
 
Subject словотворчі тенденції
квантитативні слова
числівники
денумеративи
процеси еволюції та інволюції
девіації
словообразовательные тенденции
квантитативные слова
числительные, денумеративы
процессы эволюции и инволюции
девиации
word-building tendencies
quantitative words
numerals
denumerals
evolution
involution
deviation
 
Description У статті зроблено спробу осмислити процеси еволюції та інволюції на матеріалі квантитативних слів – числівників та денумеративів. Фокусується увага на частиномовних аспектах корелюючих слів – їх граматичних, семантичних та епідигматичних характеристиках. Звертається увага на статус повнозначних та службових слів – на денумеральних конструюваннях, їх способах утворення та девіаціях поверхневих і глибинних структур.
В статье делается попытка осмыслить процессы эволюции и инволюции на материале квантитативных слов – числительных и денумеративов. Фокусируется внимание на частеречных аспектах коррелируемых слов – их грамматических, семантических и эпидигматических характеристиках. Обращается внимание на статус полнозначных и служебных слов – на денумеративных конструкциях, способах их образования и девиациях поверхностных и глубинных структур.
The article deals with word-building tendencies in English, their diachronic level. Processes of evolution and involution are being dealt with. Numerals and denumerals are considered in terms of their grammatical, semantic and epidigmatic aspects, their deviations of outer and inner structures.
 
Publisher Волинський національний університет імені Лесі Українки
 
Date 2012-09-24T12:12:34Z
2012-09-24T12:12:34Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Швачко, С.О. Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти [Текст] / С.О. Швачко //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2012. - № 23(248). - С. 197-201.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28865
 
Language uk