Запис Детальніше

Інноваційна спрямованість підприємств: суть, проблеми і шляхи їх вирішення

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційна спрямованість підприємств: суть, проблеми і шляхи їх вирішення
 
Creator Чорток, Юлія Володимирівна
Чорток, Юлия Владимировна
Chortok, Yuliia Volodymyrivna
Дегтярьова, Ірина Борисівна
Дегтярева, Ирина Борисовна
Dehtiarova, Iryna Borysivna
 
Subject макро- та мікроекономічні аспекти інноваційної діяльностій
розвиток
інновація
підприємство
інвестиція
 
Description Розглянуто питання щодо значення інновацій та висвітлено проблеми інноваційної діяльності підприємства України. Встановлено, що серед факторів, що безпосередньо впливають на інноваційну активність
підприємств, можна виокремити фактори, що впливають на мікро- та макрорівні. При дослідженні проблем активізації інноваційної діяльності підприємств особливого значення набуває державна підтримка,
яка має бути спрямована на створення сприятливого економічного клімату для здійснення інноваційних
процесів і її основною метою має бути поєднання науки із завданнями виробництва.
Рассмотрен вопрос относительно значения инноваций и освещены проблемы инновационной дея-
тельности предприятия Украины. Установлено, что среди факторов, непосредственно влияющих на
инновационную активность предприятий, можно выделить факторы, влияющие на микро- и макро-
уровне. При исследовании проблем активизации инновационной деятельности предприятий особое
значение приобретает государственная поддержка, которая должна быть направлена на создание
благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процессов и ее основной
целью должно быть сочетание науки с задачами производства.
The question about the value of innovation and the problems of Ukrainian enterprises' innovation activities
are concerned. It is found that among the factors that directly affect innovative companies, we can identify the factors that influence the micro-and macrolevel. In the study of problems innovation activity of enterprises particularly
importance has the state support, which should be aimed at creating
favorable economic climate for innovation and its main
aim should be a combination of science and production tasks.
 
Publisher Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; інститут економіко-правових досліджень НАН України
 
Date 2012-10-22T07:29:23Z
2012-10-22T07:29:23Z
2011-12
 
Type Article
 
Identifier Чорток, Ю.В. Інноваційна спрямованість підприємств: суть, проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] / Ю.В. Чорток, І.Б. Дегтярьова // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. № 3(36). – Донецьк: ДЕГІ, 2011. – С. 87-90.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29253
 
Language uk