Запис Детальніше

Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів з гострим порушенням мезентеріального кровообігу на стадії перитоніту

Electronic Archive of Sumy State University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів з гострим порушенням мезентеріального кровообігу на стадії перитоніту
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT AT PATIENTS WITH ACUTE DISODER OF MESENTERICAL CIRCULATION AT THE PERITONITE STATE
Оптимизация хирургического лечения пациентов с острым нарушением мезентериального кровообращения на стадии перитонита
 
Creator Даниленко, Ігор Анатолійович
Даниленко, Игорь Анатольевич
Danylenko, Ihor Anatoliiovych
Кононенко, Микола Григорович
Кононенко, Николай Григорьевич
Kononenko, Mykola Hryhorovych
Леонов, Василь Васильович
Леонов, Василий Васильевич
Leonov, Vasyl Vasylovych
Кащенко, Леонід Григорович
Кащенко, Леонид Григорьевич
Kashchenko, Leonid Hryhorovych
 
Subject гостре порушення мезентеріального кровообігу
acute disorder of mesenterical circulation
стадія перитоніту
peritonite state
двоетапне оперування
two-staged surgical treatment
єюностомія
jejunostomy
ретроградна інтубація голодної кишки
retrograde intubation of jejunum
відтерміноване анастомозування
delayed anastomosis
 
Description Проаналізовано результати лікування 125 пацієнтів з ГПМК, шпиталізованих на стадії перитоніту. Удосконалено алгоритм оперування цих пацієнтів. При нестабільній інтраопераційній гемодинаміці доцільне двоетапне хірургічне втручання: перший етап – резекція ділянки інфаркту з ретроградним дренуванням верхніх відділів ШКТ через термінальну єюностому; другий етап – накладання відтермінованого міжкишкового анастомозу через 2 – 4 доби. Оптимізація хірургічного лікування зменшила летальність пацієнтів з ГПМК, шпиталізованих на стадії перитоніту, з 78% до 58,3% (р < 0,01).
Results of treatment of 125 patients with acute disorders of mesenterical circulation (ADMC) who were hospitalized at the stage of peritonitis are analyzed. The algorithm of operating of these patients are improved. In unstable intraoperative hemodynamics two-stage surgical procedure are recomended: first stage - the resection of zone of infarct with retrograde intubation of upper gastrointestinal tract through the terminal jejunostoma, second stage - the making of delayed intestinal anastomosis in 2 - 4 days. Optimization of surgical treatment has reduced mortality in patients with ADMC, which hospitalized at the stage of peritonitis, from 78% to 58.3% (p < 0.01).
 
Publisher ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"
 
Date 2012-10-25T11:07:34Z
2012-10-25T11:07:34Z
2012-10
 
Type Article
 
Identifier Даниленко І. А. Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів з гострим порушенням мезентеріального кровообігу на стадії перитоніту / І. А. Даниленко, М. Г. Кононенко, В. В. Леонов, Л. Г. Кащенко // Шпитальна хірургія.- 2012.- №3(59).- С. 22-25.
1681-2778
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29351
 
Language uk