Запис Детальніше

Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг
Анализ развития международного рынка туристических услуг.
The analysis of the world market of the tourism services
 
Creator Оливко, Оксана Андріївна
 
Subject транснаціоналізація
 
Description У статті проведений аналіз світового ринку туристичних послуг та його розвитку. Проаналізовано особливості сучасного стану світового ринку туристичних послуг з урахуванням впливу на нього тенденцій транснаціоналізації і глобалізації; виявлено закономірності його розвитку; досліджено регіональні зрушення, що відбуваються на світовому ринку туристичних послуг; оцінено особливості участі України у світовому ринку туристичних послуг.
В статье проведен анализ международного рынка туристических услуг, а также его развития. Проанализированы особенности современного состояния мирового рынка туристических услуг с учетом влияния на него тенденций транснационализации и глобализации; охарактеризованы формы проявления данных тенденций. С помощью корреляционно-регрессионного анализа выявлены закономерности развития мирового рынка туристических услуг и факторы, влияющие на него. Исследованы региональные сдвиги мирового рынка туристических услуг; выявлены особенности участия Украины в мировом рынке туристических услуг.
The article is concentrated on the analysis of the world market of the tourism services. The peculiarities of international market of tourism services development under the influence of transnationalization and globalization are analyzed; the main tendencies of its development are revealed with the help of correlation and regression analysis; regional transformation of the world tourism market are investigated; the peculiarities of the Ukrainian participation on the world market of tourism services are revealed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2013-02-09T18:46:05Z
2013-02-09T18:46:05Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Оливко, О. Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг [Текст] / О. Оливко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 178–182. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2477
 
Language uk
 
Relation Географія
 
Rights © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка