Запис Детальніше

Органічна теорія суспільства Г. Спенсера як перша спроба створення міждисциплінарної теорії сталого розвитку = Organic theory of society H. Spencer as the first attempt to create an interdisciplinary theory of sustainable development

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Органічна теорія суспільства Г. Спенсера як перша спроба створення міждисциплінарної теорії сталого розвитку = Organic theory of society H. Spencer as the first attempt to create an interdisciplinary theory of sustainable development
 
Creator Патлайчук, О. В.
Patlaichuk, O. V.
 
Subject Герберт Спенсер
органічна теорія суспільства
теорія рівноваги
сталий розвиток
Римський клуб
концепція органічного зростання
Herbert Spencer
organic theory of society
equilibrium theory
sustainable development
club of Rome
the concept of organic growth
 
Description Проведено дослідження положень органічної теорії суспільства, розроблених англійським філософом і соціологом Г. Спенсером, в контексті сучасної теорії сталого розвитку. Встановлено, що відносини між окремими частинами суспільства Г. Спенсер розглядав за аналогією з відносинами між частинами живого тіла. Одне з центральних місць у творчості філософа займає вивчення проблем рівноваги, гармонії і стабільності в суспільстві. Соціальну рівновагу він розумів як результат пристосувальних дій, гармонії інтересів, а також компромісів у діях людей і соціальних інститутів. Рівновага встановлюється як певна збалансованість у взаєминах людей і виступає як фактор стабільності суспільства. Визначено, що органічна теорія суспільства є однією з філософських і соціологічних засад сучасної концепції сталого (рівноважного) розвитку. Вперше вона була використана у 1974 р. у доповіді Римському клубу «Людство на роздоріжжі» авторів М. Месаровича та Е. Пестеля. = A study of the provisions of the organic theory of society, developed by the English philosopher and sociologist H. Spencer, in the context of the modern theory of sustainable development was conducted. It is established that the relationship between different parts of society H. Spencer considered by analogy with the relations between the parts of a living body. One of the central places in the works of the philosopher is to study the problem of balance, harmony and stability in society. Social balance he understood as the result of adaptive action, harmony of interests, and compromises in the actions of individuals and social institutions. Equilibrium is established as a kind of balance between the people and acts as a factor of social stability. The author has determined that the organic theory of society is one of the philosophical and sociological foundations of the modern concept of sustainable development. It was first used in 1974 in a report to the club of Rome «Mankind at the Turning Point» by M. Mesarovic and E. Pestel.
Патлайчук, О. В. Органічна теорія суспільства Г. Спенсера як перша спроба створення міждисциплінарної теорії сталого розвитку / О. В. Патлайчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – Вип. 8. – С. 90–93.
 
Date 2016-02-11T08:46:47Z
2016-02-11T08:46:47Z
2016-02-11
 
Type Preprint
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/1846
 
Language other
 
Relation УДК;141.201:316.244