Запис Детальніше

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Інформаційні технології і засоби навчання

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТЬ З ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
METHODOLOGY OF PREPARATION OF LESSONS FOR STUDY OF CHEMICAL PROCESSES USING INTERNET RESOURCES
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
 
Creator Naumenko, Olga M.
 
Subject Інтернет; інформатизація освіти; хімія; вивчення хімії; технологічні процеси
Internet; informatization of education; chemistry; study of chemistry; technological processes
Интернет; информатизация образования; химия; изучение химии; технологические процессы
 
Description Розглядаються окремі питання методики підготовки і проведення занять із застосування Інтернет-ресурсів для демонстрації технологічних процесів у вивченні хімії у старшій школі. Вивчення наукових основ сучасного виробництва, у тому числі й хімічних технологічних процесів, є важливим засобом формування в учнів необхідних життєвих компетенцій. Процес вивчення хімічних виробництв пов’язує теорію з практикою, конкретизує і поглиблює знання теоретичних основ хімії, а також сприяє профорієнтації учнівської молоді. Значну увагу приділено порадам для вчителів стосовно методики використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки і проведення практичних і лабораторних занять, інших форм навчально-пошукової діяльності учнів.
In the article there are considered some questions of methodology of preparation and giving classes using Internet-resources for demonstration of technological processes while studying chemistry at senior school. Study of scientific bases of modern production, including chemical technological processes, is the important means of forming students’ necessary vital competences. The process of study of chemical productions binds a theory to practice, specifies and deepens knowledge of theoretical bases of chemistry, and also assists the vocational orientation of student's young people. Considerable attention is spared to advices for teachers in relation to methodology of the use of facilities of information and communication technologies at preparation and realization of practical and laboratory classes, other forms of educational-searching activity of students.
Рассматриваются отдельные вопросы методики подготовки и проведения занятий с применением Интернет-ресурсов для демонстрации технологических процессов при изучении химии в старшей школе. Изучение научных основ современного производства, в том числе и химических технологических процессов, является важным средством формирования у учеников необходимых жизненных компетенций. Процесс изучения химических производств связывает теорию с практикой, конкретизирует и углубляет знание теоретических основ химии, а также способствует профориентации ученической молодежи. Значительное внимание уделено советам для учителей относительно методики использования средств информационно-коммуникационных технологий при подготовке и проведении практических и лабораторных занятий, других форм учебно-поисковой деятельности учеников.
 
Publisher Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
 
Date 2014-06-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1058
 
Source Information Technologies and Learning Tools; Vol 41, No 3 (2014); 178-186
Информационные технологии и средства обучения; Vol 41, No 3 (2014); 178-186
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 41, No 3 (2014); 178-186
Інформаційні технології і засоби навчання; Vol 41, No 3 (2014); 178-186
2076-8184
 
Language ukr
 
Relation http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1058/801
 
Rights Copyright (c) 2014 Olga M. Naumenko
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0