Запис Детальніше

Автокоментар як жанр мемуарної літератури.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Автокоментар як жанр мемуарної літератури.
Автокомментарий как жанр мемуарной литературы.
Authorial comment as a genre of the memoir literature.
 
Creator Медоренко, Олена Михайлівна
 
Subject авторський коментар
жанр
мемуарна література
наратор
активний читач
автопаратекст
автометатекст
автогіпертекст
прототекст
автокомунікація
 
Description Дисертація є першим в українському літературознавстві ґрунтовним дослідженням жанрової специфіки автокоментаря в контексті сучасної мемуаристики. У роботі на конкретних прикладах досліджено історію формування автокоментаря від античності до сьогодення, проаналізовано причини його стрімкої жанрової еволюції з квазіональних автопаратекстів до ретроспективних автомета-, автогіпертекстових утворень, окреслено проблемні питання стосовно ідентифікації авторського коментаря сучасними теоретиками. Наукова новизна дисертації полягає також у тому, що вперше здійснено спробу подивитися на формування автокоментаря під впливом “віртуальної реальності” та новітніх постмодерних гасел останньої третини ХХ – початку ХХІ століття.
Диссертация представляет собой первое в украинском литературоведении исследование жанровой специфики автокомментария в контексте современной мемуаристики. В работе на конкретных примерах была исследована история формирования автокомментария со времен античности до наших дней, проанализированы причины его стремительной жанровой эволюции с квазиональних автопаратекстов к ретроспективным автомета-, автогипертекстовым образованиям, очерчены проблемные вопросы относительно идентификации авторского комментария современными теоретиками.
The thesis is the first substantial attempt in the Ukrainian literary criticism to study the authorial comment genre specificity in the context of modern memoirs prose. The history of authorial comment development from ancient times to present days is studied in this work using the concrete examples. The reasons for authorial commentary fast evolution from marginal authorial paratexts to retrospective authorial meta-, authorial hypertext constructions are analyzed. The problems of authorial comment identification by modern theoreticians are specified as well. The scientific novelty of the thesis lies in the first attempt to study authorial comment formation under the influence of “virtual reality” and modern post-modernism devices of the last third of the 20th century and the beginning of the 21st century.
Захист відбувся 11 березня 2011 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T08:07:13Z
2012-01-31T08:07:13Z
2011-02-09
 
Type Thesis
 
Identifier Медоренко, О.М. Автокоментар як жанр мемуарної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Олена Михайлівна Медоренко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1454
 
Language uk