Запис Детальніше

Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
Теория и методика профессиональной подготовки будущих социальных работников средствами интерактивных технологий в высших учебных заведениях.
Theory and methods of future social workers professional training by means of interactive technologies in the education of high learning.
 
Creator Мельничук, Ірина Миколаївна
 
Subject соціальна робота
соціальні працівники
професійна підготовка
система професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
професіогенез
інтерактивні технології
засоби інтерактивних технологій
 
Description У дисертації здійснено фундаментальне дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
Розроблена, теоретично обґрунтована й експериментально перевірена система професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій відображена в структурно-функціональній моделі, яка складається з цільового, концептуального, практичного, діяльнісного, діагностичного та результативного компонентів, об’єднує засоби інтерактивних технологій у навчальні тренінги, поєднує способи діяльності студентів і педагогічні дії у процесі реалізації визначених передумов і педагогічних умов, що комплексно впливають на професіогенез майбутніх соціальних працівників і як результат – уможливлюється підвищення рівня готовності студентів до професійної діяльності.
В диссертации предоставлено фундаментальное исследование проблемы профессиональной подготовки будущих социальных работников средствами интерактивных технологий в высших учебных заведениях.
Впервые определены методологические подходы к анализу парадигм социальной работы с целью обоснования методологии ее профессионализации и профессиогенеза будущих социальных работников. Сущность социальной работы как профессиональной деятельности будущих социальных работников рассматривается с позиции философских принципов и научно-методологических подходов.
Обучение будущих социальных работников в высших учебных заведениях рассматривается как системный, многофакторный, инвариантный феномен, специально организованный динамический инновационный процесс, построенный на принципах профессионального методологирования – формирования учения об оптимальной организации профессиогенеза студентов с учетом специфики социальной работы на современном этапе развития общества, требований к выполнению профессиональных функций социального работника, экспериментально проверенной технологии, которая адаптирована к реальным условиям профессиональной подготовки будущих социальных работников в высшем учебном заведении.
The problem of the of future social workers training by means of interactive technologies in the education of high learning was fundamentally researched in the thesis.
The structural and functional model is theoretically researched and experimentally verified in the sphere of future social workers training by means of interactive technologies. The model consists of the target, conceptual, practical, activity and effective diagnostic components. It combines features of interactive technologies in trainings, uniting cooperative ways of students and teaching activities in the course of certain assumptions and pedagogical conditions that influence the complex of professional genesis of future social workers and as a result - the higher level of students readiness to their future profession.
A specific principle of professional “diving” is introduced. It is proved that the formation of future social workers to the profession provides professional identity of students during their studies in universities and it is optimized through the introduction of variable discipline "Professional identity training".
Захист відбувся 29 вересня 2011 року о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному універси¬теті імені Володимира Гнатюка, зала засідань (каб. №30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного універси¬тету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T08:45:34Z
2012-01-31T08:45:34Z
2011-08-25
 
Type Thesis
 
Identifier Мельничук, І.М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-р пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ірина Миколаївна Мельничук ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – 44 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1455
 
Language uk