Запис Детальніше

Формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни.
Формирование военно-патриотической готовности ученической молодежи к защите Отечества.
Formation of student’s military – patriotic readness for the defence of Fatherland.
 
Creator Мисак, Богдан Павлович
 
Subject захист Вітчизни
формування військово-патріотичної готовності
учнівська молодь
військово-патріотичне виховання
військово-патріотична культура як інтегральна властивість особистості
військово-патріотичні якості
 
Description Дисертацію присвячено питанням формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни. Обґрунтовано сутність формування фізичної, громадянської, психологічно-вольової та загальної військово-патріотичної готовності юнаків та дівчат до виконання свого конституційного обов’язку, охарактеризовано стан підготовки сучасних школярів до захисту Вітчизни.
Розроблено модель формування військово-патріотичної культури особис¬тості до захисту Вітчизни (структурний та функціональний її компоненти), виявлено ефективні шляхи її реалізації.
Диссертация посвящена вопросам формирования военно-патриотической готовности школьной молодежи к защите Отчизны. Обосновано сущность формирования физической, гражданской, психологически-волевой и общей военно-патриотической готовности юношей и девушек к выполнению своего конституционного долга, охарактеризовано состояние подготовки современных школьников к защите Отчизны.
Dissertation is devoted to the questions of forming of military-patriotic readiness of young people to the defence of Fatherland. The essence of forming of physical, civil, psychologically volitional and general military readiness of young people for the fulfillment of their constitutional duties is graunded.
The model of forming of military-patriotic culture of personality aimed at the defence of Fatherland (its components structural and functional) is developed, effective ways of its realization are describes.
Захист дисертації відбувся 8 квітня 2010 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 58.053.01 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T08:55:47Z
2012-01-31T08:55:47Z
2010-03-05
 
Type Thesis
 
Identifier Мисак, Б.П. Формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Богдан Павлович Мисак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 22 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1456
 
Language uk