Запис Детальніше

Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919–1939 рр.).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919–1939 рр.).
Эстетическое воспитание ученической молодежи в поликультурной среде Закарпатья (1919–1939 гг.).
Aesthetic education of the pupils’ youth in the polycultural environment of Transcarpathia (1919–1939).
 
Creator Мочан, Тетяна Михайлівна
 
Subject естетичне виховання
учнівська молодь
полікультурність
міжвоєнний період
Закарпаття
 
Description У дисертації на основі вивчення зарубіжних і вітчизняних психолого-педагогічних та архівних джерел здійснено ретроспективний аналіз генезису естетичного виховання учнівської молоді у полікультурному просторі Закарпаття міжвоєнного періоду. Виділено два етапи генезису теорії і практики естетичного виховання: початковий (1919–1926) – визначення мети, завдань і змісту; основний (1927–1939) – удосконалення методичних засад. Висвітлено зміст, форми, методи і засоби естетичного виховання учнівської молоді.
Визначено можливості творчого застосування історичного досвіду розвитку естетичного виховання в сучасних умовах. Доведено доцільність реалізації у навчальних закладах принципу культурологічного особистісно-орієнтованого навчання, формування у школярів естетичних поглядів шляхом запозичення надбань різних культур, виховання міжкультурної толерантності та злагоди.
В диссертации на основании изучения зарубежных и отечественных психолого-педагогических и архивных материалов осуществлен ретроспективный анализ генезиса эстетического воспитания учащейся молодежи в поликультурной среде Закарпатья междувоенного периода. Выделено два этапа генезиса теории и практики эстетического воспитания: начальный (1919–1926) – определение цели, задач и содержание; главный (1927–1939) – совершенствование методических оснований. Раскрыто содержание, формы, методы и средства эстетического воспитания учащейся молодежи.
Restjspective analysis of genesis of learning youth aesthetic education of polycultural space of interwar period Transcarpathia is carried out in the dissertation on the basis of foreign and home psychological-pedagogical and files sources. Two stages of development of theory and practice of aesthetic education are marked off: the first one (1919–1926) – the definition of the aim, tasks and essence; the second stage (1927–1939) – is the improvement of methodical principles. The essence, forms, methods and means of aesthetic education of learning youth are elucidated.
The possibilities of creative implementation of historical experience of aesthetic education development in modern conditions are determined. The expediency of realization the principle of culturological personality-oriented education, the formation of pupils’ aesthetic opinions by means of borrowing different cultures’ heritage, the education of intercultural tolerance and agreement has been proved.
Захист відбувся 22 червня 2011 р. о 1230 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: каб. 30 (зала засідань), вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T09:14:18Z
2012-01-31T09:14:18Z
2011-05-21
 
Type Thesis
 
Identifier Мочан, Т.М. Естетичне виховання учнівської молоді в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Тетяна Василівна Мочан ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1458
 
Language uk