Запис Детальніше

Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ – ХХ століть.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ – ХХ століть.
Рецепция творчества Гайнриха фон Кляйста в литературном процессе Украины ХІХ –ХХ веков.
The Reception of the Creative Work of Heinrich von Kleist in the Literary Process of Ukraine in the 19th-20th Centuries.
 
Creator Мучка, Мирослава Зіновіївна
 
Subject літературна рецепція
переклад
романтизм
літературні зв’язки
літературна критика
естетичні погляди
 
Description Дисертація присвячена рецепції творчості Г. фон Кляйста в Україні у ХІХ – ХХ століттях. На основі листів, теоретичних праць та творів простежено процес естетичного самоусвідомлення митця. Детально розглядаються історико-літературні інтерпретації спадщини Кляйста, здійснені українськими та російськими літературознавцями – І. Франком, О. Пашуком, М. Євшаном, О. Грицаєм, В. Заїкиним, В. Державіним, К. Забарилом, Р. Пилипчуком, О. Хоміцьким, Л. Рудницьким, Д. Наливайком, а також російськими – А. Луначарським, Р. Самаріним, Н. Берковським, О. Дейчем, М. Бентом, О. Карельським. Основні критерії і оцінки українських та російських учених співвідносяться з концептами німецької кляйстіани, а логіка літературної рецепції творчості Г. фон Кляйста представлена з урахуванням зміни й динаміки літературно-мистецьких напрямів від романтизму до модернізму. Введено в науковий обіг невідомі та маловідомі критичні дослідження творчої спадщини митця, архівні матеріали, а також переклади, які до цього часу з різних причин залишалися в тіні або не були опубліковані, тому не стали об’єктом належної уваги. Проаналізовано україномовні переклади творів німецького письменника, визначено їх художнє, пізнавальне та історичне значення в Україні
Диссертация посвящена рецепции творчества Г. фон Кляйста в Украине в XIX – ХХ веках. На основе писем, теоретических работ и произведений прослежен процесс эстетического самосознания художника. Подробно рассматриваются историко-литературные интерпретации наследия Кляйста, осуществленные украинскими и российскими литературоведами – И. Франко, А. Пашуком, М. Евшаном, А. Грицаем, В. Заикиным, В. Державиным, К. Забарило, Р. Пылыпчуком, А. Хомицким, Л. Рудныцким, Д. Наливайко, а также российскими – А. Луначарским, Р. Самариным, Н. Берковским, А. Дейчем, М. Бентом, А. Карельским. Основные критерии и оценки украинских и российских ученых соотносятся с концептами немецкой кляйстианы, а логика литературной рецепции творчества Г. Фон Кляйста представлена с учетом изменения и динамики литературно-художественных направлений от романтизма к модернизму. Введено в научный обиход неизвестные и малоизвестные критические исследования творческого наследия художника, архивные материалы, а также переводы, которые до этого времени по разным причинам оставались в тени или не были опубликованы, поэтому не стали объектом должного внимания. Проанализированы украиноязычные переводы произведений немецкого писателя, определено их художественное, познавательное и историческое значение в Украине.
The thesis is devoted to the reception of the creative work of H. von Kleist in Ukraine in the 19th-20th centuries. The investigation of the epistolary works of H. von Kleist together with the research of bibliographical and cultural-historical factors gave a possibility to find out the main philosophical and literary directions of the writer’s creative world (Enlightenment Rationalism, Russoism, Kant’s philosophy) which determined aesthetics, poetics, style and forms of the author’s creative works. The creative search of the writer has vividly been revealed in his style, the typical feature of which is the combination of transparency, laconism and the use of long subordinate constructions.
I. Franko was the discoverer and popularizer of Kleist as the German writer was unknown for the Ukrainian literary world. I. Franko’s literary reception concerning Kleist was objective, profound and scientifically new. I. Franko’s positive criticism favoured a full value reception of Kleist’s literary legacy in Ukraine.
Захист відбувся 9 вересня 2010 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T09:29:59Z
2012-01-31T09:29:59Z
2010-08-06
 
Type Thesis
 
Identifier Мучка, М.З. Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України XIX - XX століть. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : 10.01.05- порівняльне літературознавство / Мирослава Зіновіївна Мучка ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1459
 
Language uk