Запис Детальніше

Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Подготовка учителей физического воспитания в Польше к оцениванию учебных достижений учащихся.
Polish Physical Education Teacher Training for Evaluation of Pupils’ Educational Achievements.
 
Creator Мушкета, Радослав
 
Subject оцінювання й оцінка навчальних досягнень учнів з фізичного виховання
підготовка вчителів
концепція і технологія оцінювання навчальних досягнень
предмет виміру у фізичному вихованні
критерії оцінювання навчальних досягнень
контрольно-оцінні дії вчителя фізичного виховання
 
Description У монографії обґрунтовано теоретико-методичні основи модернізації технології оцінюван-ня навчальних досягнень учнів у професійній діяльності вчителя фізичного виховання, а також у системі його підготовки.
На основі аналізу стану підготовки вчителя фізичного виховання, причин і перспектив роз-витку його контрольно-оцінних дій, конкретизації емпіричних і дидактико-психологічних чин-ників модернізовано систему оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичного виховання, визначено межі і багатоаспектність змінних, факторів і компонентів цього процесу. Розроблено концепцію, технологію і критерії оцінювання навчальних досягнень учнів як компонента дидак-тичного виміру, який охоплює кількісні та якісні складники.
Монография посвящена актуальной социально-педагогической и психолого-дидактической проблеме теории и методики физического воспитания, теории и методики профессиональной подготовки учителя физической культуры. В работе изучено, систематизировано и проанализи-ровано современное состояние проблемы в историко-педагогической, психолого-педагогической, методической литературе, а также в образовательной практике.
В исследовании конкретизированы и обоснованы теоретико-методические основы модер-низации технологии оценивания учебных достижений учащихся в профессиональной деятельно-сти учителя физического воспитания, а также в системе его подготовки.
Theoretical and methodological foundations of modernization of technology of pupils’ educa-tional achievements evaluation in professional activity of Physical Education teacher and in the system of his training have been grounded in the thesis.
On the basis of the analysis of the state of Physical Education teacher training, reasons and pros-pects of development of his control and estimating activities, specification of empiric, didactic and psy-chological factors the system of evaluation pupils’ educational achievements in Physical Education has been modernized; limits, multiaspectuality of variables, factors and components of this process have been defined. The conception, technology and criteria of evaluation of pupils’ educational achievements as a component of didactic measurement which covers qualitative and quantitative components have been worked out.
Захист відбувся 28 вересня 2007 року о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного універ-ситету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T09:42:41Z
2012-01-31T09:42:41Z
2007-08-27
 
Type Thesis
 
Identifier Мушкета, Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів : Автореф. ... доктора пед. наук: 13.00.04- теорія і методика проф. освіти / Радослав Мушкета ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1460
 
Language uk