Запис Детальніше

Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки.
Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов в процессе профессиональной подготовки.
Forming of foreign professional communicative competence of future journalists in the process of professional preparation.
 
Creator Нагорнюк, Людмила Євгенівна
 
Subject майбутній журналіст
модель журналіста
іншомовна професійна комунікативна компетентність
компетентнісний підхід
дидактичний потенціал засобів масової комунікації
гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу
 
Description У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель і технологію формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Здійснено науково-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність і визначено структуру іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Розроблено структурно-функціональну модель сучасного журналіста-фахівця як комплекс особистісних та діяльнісних характеристик. Доведено доцільність використання засобів медіаосвіти для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. З’ясовано особливості та дидактичний потенціал аудіальних, аудіовізуальних, друкованих та електронних засобів масової комунікації у формуванні кожного компонента іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів.
Диссертация посвящена проблеме формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов.
Актуальность проведенного исследования обусловлена политическими, экономическими, культурными и информационными факторами, которые повлияли на развитие журналистского образования в Украине и повышение требований к профессиональной деятельности специалиста в отрасли журналистики.
Проанализировано состояние исследуемой проблемы в научно-педагогической литературе. Определена сущность и структура иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов. Уточнены критерии и показатели высокого, достаточного, среднего и низкого уровней сформированности исследуемого феномена в будущих журналистов. Обоснована структурно-функциональная модель современного журналиста.
In the dissertation the model and technology of the formation of future journalists of foreign professional communicative competence has been theoretically grounded and experimentally tested. The scientifically pedagogical analysis of the investigated problem has been carried out, its essence and the structure of foreign professional communicative competence of future journalists have been defined. The structural model of modern journalist-specialist has been created. The expeience of the use of facilities of media education has been proved for the formation of foreign professional communicative competence of future journalists. The peculiarities and didactic potential of audiol, visual, printed and electronic mass media facilities in every component formation
Захист відбувся 25 червня 2009 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T11:35:08Z
2012-01-31T11:35:08Z
2009-05-22
 
Type Thesis
 
Identifier Нагорнюк, Л.Є. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Людмила Євгенівна Нагорнюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1463
 
Language uk