Запис Детальніше

Педагогічні умови розвитку творчого самовираження вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови розвитку творчого самовираження вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті.
Педагогические условия развития творческого самовыражения учителей украинского язика и литературы в последипломном педагогическом образовании.
Pedagogical Conditions in the Development of Creative Self-expression of the Teachers of Ukrainian Language and Literature in Post-degree Pedagogical Education.
 
Creator Нікішина, Тетяна Вікторівна
 
Subject розвиток
творче самовираження
творче самовираження вчителя української мови і літератури
педагогічні умови розвитку творчого самовираження особистості
післядипломна педагогічна освіта
 
Description У дослідженні розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови та модель розвитку творчого самовираження вчителя української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті; уточнено зміст, сутність і структуру творчого самовираження особистості вчителя-словесника як професіонала; подальшого розвитку набули наукові положення про особливості реалізації педагогічних умов творчого самовираження вчителя-словесника у післядипломній освіті та педагогічній діяльності.
Висновки, методичні рекомендації та публікації з досвіду роботи, розроблені за результатами дослідження, можуть бути використані у вищих навчальних закладах педагогічного профілю та в системі підвищення кваліфікації як система реалізації особистісного потенціалу сучасної освіти, у тому числі в самоосвітній діяльності та особистісно-професійному саморозвитку вчителів української мови і літератури.
Диссертация посвящена проблеме развития творческого самовыражения учителей украинского языка и литературы в системе последипломного педагогического образования.
Актуальность темы обусловлена несоответствием между составляющими процесса развития и условиями реализации личностью своих творческих возможностей, потому что резервные профессиональные возможности личности учителя-словесника не используются в современной системе образования в полной мере.
Творческое самовыражение рассматривается как составляющая процесса самореализации, актуализирующая возможности проявления личности (система ценностей, переживания, настроения, задатки, мысли, творческий потенциал в собственной продуктивной деяльности, которая строится как ответ на потребности личности и является реализацией личной цели); самодеяльность личности, в которой проявляются знания, умения, навыки, подходы к осуществлению, опыт других поколений в создании собственных продуктов деятельности.
Структура творческого самовыражения имеет четыре функционально связаных, взаимообусловленных модуля: мотивационно-ценностный; операционно-деятельностный; результативно-диагностический; личностно-характерологический.
In the research the pedagogical conditions and the model of the Ukrainian Language and Literature teacher’s creative self-expression during post-degree pedagogical education have been made and tested. The contests, the substance and the structure of slav-teacher’s personality expression as a professional have been elaborated on. The scientific points about the peculiarities of pedagogical conditions of slav-teacher’s creative self-expression realization in post-degree education and pedagogical activity have further been developed.
The conclusions, methodological recommendations and experience work publications, worked out as a research results, can be used at the higher pedagogical institutions and in the qualificative post-degree system as the system of modern education personality potential, as in language and literature teacher’s self-educational activity and personality-professional self-development.
Захист відбувся 24 квітня 2009 року о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T12:25:13Z
2012-01-31T12:25:13Z
2009-03-24
 
Type Thesis
 
Identifier Нікішина, Т.В. Педагогічні умови розвитку творчого самовираження вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Тетяна Вікторівна Нікішина ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1467
 
Language uk