Запис Детальніше

Педагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики.
Педагогические условия приобщения младших школьников к духовным ценностям.
Pedagogical terms of junior pupils engaging in the spiritual values at music lessons.
 
Creator Ороновська, Лариса Дмитрівна
 
Subject духовні цінності
педагогічні умови
механізм прилучення до духовних цінностей
критерії сформованості духовних цінностей
 
Description Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці механізму та педагогічних умов прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики. Здійснено аналіз проблеми формування духовних цінностей школярів на основі комплексного підходу з урахуванням генезису концептуальних поглядів учених-педагогів. Уточнено сутність поняття “духовні цінності” в контексті сучасної парадигми виховання та освіти.
Обґрунтовано особливості механізму початкового етапу формування духовних цінностей школярів на уроках музики. Цей період репрезентовано як етап прилучення дітей молодшого шкільного віку до духовних цінностей. Визначено педагогічні умови ефективного прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики, основними з яких є: інтеграція міжпредметних та міжхудожніх знань, умінь і навичок; організація навчально-виховного процесу на уроках музики з використанням аксіологічного та особистісно-діяльнісного підходів; стимулювання потреби творчої самореалізації молодших школярів у різних видах музичної діяльності. З урахуванням вікових особливостей уточнено критерії (емоційно-емпатійний, когнітивно-раціональний, творчо-діяльнісний), інтегральні показники (світосприймання, світоосмислення, світовідношення) та рівні сформованості в молодших школярів духовних цінностей.
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке механизма и педагогических условий приобщения младших школьников к духовным ценностям на уроках музыки. Осуществлен анализ проблемы формирования духовных ценностей школьников на основании комплексного подхода и с учетом генезиса концептуальных взглядов ученых-педагогов. Уточнена сущность понятия “духовные ценности” в контексте современной парадигмы воспитания и образования.
Духовные ценности – это специфический вид ценностей, которые идентичны сущностным силам человека и содействуют их оптимальной реализации. Они составляют основу гуманизации общественных отношений, утверждения человека высшей ценностью в иерархии ценностей. Духовные ценности – это ориентиры, выполняющие роль идеала, эталона. Они определяют отношение человека к окружающему миру и регулируют его поведение.
Thesis devoted to theoretical bases and experimental verification of mechanism and pedagogical terms of junior pupils engaging in the spiritual values at music lessons. The thorough analysis of pupils’ spiritual values development problem was carried out on complex approach basis and due to taking into account the genesis of scientists-pedagogues’ conceptual ideas. The essence of such notion as “spiritual values” was specified in the context of modern paradigm of upbringing and education.
Захист відбувся 23 лютого 2006 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T08:05:08Z
2012-02-01T08:05:08Z
2006-01-26
 
Type Thesis
 
Identifier Ороновська, Л. Д. Педагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / Л. Д. Ороновська ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1471
 
Language uk