Запис Детальніше

Знакові образи як стильові чинники в поезії та прозі символізму (на матеріалі творчості Петра Карманського).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Знакові образи як стильові чинники в поезії та прозі символізму (на матеріалі творчості Петра Карманського).
Знаковые образы-символы как факторы стиля в поэзии и прозе символизма (на материале творчества Петра Карманского).
Sign image-symbols as factors of style in poetry and prose of symbolism (on material of creative works of Petro Karmansky).
 
Creator Осадко, Ганна Володимирівна
 
Subject образ-символ
знак
знаковий образ-символ
архетип
символізм
 
Description У дисертації проведено історіографічний огляд трансформації поняття “символ”, розглянуто теоретичні концепції образу-символу, розроблено теоретичну базу для терміна “знаковий образ-символ” через співвідношення понять “архетипний образ” – “образ-символ” – “знаковий образ-символ”. На основі теоретичних положень досліджено особливості функціонування знакових образів-символів у символічному дискурсі (на матеріалі поезії та прози Петра Карманського). Охарактеризовано знакові образи-символи як маркери індивідуально-авторського стилю та вимог стилістичного напряму (на прикладі аналізу особливостей ритмомелодики та семантичних функцій назв у поезії П. Карманського), розглянуто знаковий образ-символ як маркер індивідуально-авторських характеристик (через аналіз символу сну у поезіях П. Карманського і В. Пачовського), досліджено знаковий образ-символ з перспективи його наповненості часовими та стильовими характеристиками (на прикладі порівняння особливостей творення й побутування символів Сонця і Місяця у поезіях П. Карманського і П. Тичини), виявлено національні особливості адаптації знакових образів-символів у поезії символістів (через порівняльний аналіз символу дороги у поезії П. Карманського і О. Блока).
В диссертации произведен историографический обзор трансформации понятия “символ”, рассмотрены теоретические концепции образа-символа, разработана теоретическая база для термина “знаковый образ-символ” через соотношение понятий “архетипный образ” – “образ-символ” – “знаковый образ-символ”. На основе теоретических положений исследованы особенности функционирования знаковых образов-символов в символическом дискурсе (на материале поэзии и прозы Петра Карманского). Охарактеризированы знаковые образы-символы как маркеры индивидуально-авторского стиля и требований стилистического направления (на примере анализа особенностей ритмомелодики и семантических функций названий в поэзии П.Карманского), рассмотрен знаковый образ-символ как маркер индивидуально-авторских характеристик (через анализ символа сна в поэзии П.Карманского и В.Пачовского), исследован знаковый образ-символ с перспективы его наполненности временными и стилистическими характеристиками (на примере сравнения особенностей создания и функционирования символов Солнца и Луны в поэзии П.Карманского и П.Тычины), выявлены национальные особенности адаптации знаковых образов-символов в поэзии символистов (через сравнительный анализ символа дороги в поэзии П.Карманского и О.Блока).
In the dissertation historiography review of transformation of notion “symbol” is presented, theoretic concept of image-symbol is considered, theoretical base for the term “sign image-symbol” through the correlation of notions “archetype image” – “image symbol” – “sign image-symbol” is developed. The peculiarities of functioning of sign image-symbols in symbolic discourse (on example of poetry and prose of Petro Karmansky) are researched on the basis of theoretical concepts. Sign image-symbols as markers of individual author style and demands of the style trend are characterized (on example of analysis of peculiarities of rhythm and melody, as well as semantic functions of titles in poetry of Petro Karmansky), sign image-symbol as marker of individual author characteristics is considered (through the analysis of symbol of dream in poetry of P. Karmansky and V. Pachovsky), sign image-symbol from the point of view of its filling with time and style characteristics is researched (on example of comparison of peculiarities of creation and existence of the symbols of the Sun and the Moon in poetry of P. Karmansky and P. Tychyna), national peculiarities of adaptation of sign image-symbols in the poetry of symbolists are revealed (through comparative analysis of symbol of road in poetry of P. Karmansky and A. Blok).
Захист відбувся “18” квітня 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T08:30:10Z
2012-02-01T08:30:10Z
2006-03
 
Type Thesis
 
Identifier Осадко, Г. В. Знакові образи як стильові чинники в поезії та прозі символізму (на матеріалі творчості Петра Карманського) : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.06 / Г. В. Осадко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 22 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1472
 
Language uk