Запис Детальніше

Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку.
Гендерное воспитание детей младшего школьного возраста.
The gender upbringing of junior schoolchildren.
 
Creator Павлущенко, Наталія Миколаївна
 
Subject гендерне виховання
гендерна вихованість
гендерна рівність
організаційно-педагогічні умови гендерного виховання
учні молодшого шкільного віку
 
Description У дисертації досліджено проблему гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми в наукових джерелах, визначено особливості гендерного виховання учнів початкових класів в сучасних умовах, конкретизовано базові поняття дослідження. Визначено та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови гендерного виховання дітей молодшого шкільного віку (удосконалення змісту виховання через реалізацію сучасних гендерних підходів; використання результатів гендерного аналізу підручників початкової школи для формування егалітарної свідомості; організація виховного процесу на засадах гендерної рівності). Розроблено та науково обґрунтовано методику реалізації означених умов гендерного виховання учнів молодшого шкільного віку, яка передбачає взаємозв’язок мети, основних чинників гендерної соціалізації особистості та оптимальних інтерактивних форм, методів, прийомів і засобів. Уточнено компоненти гендерної вихованості дітей молодшого шкільного віку та показники її рівнів.
За результатами дослідження підготовлено методичні рекомендації для вчителів щодо реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи.
В диссертации исследуется проблема гендерного воспитания детей младшего школьного возраста. Проанализировано состояние исследуемой проблемы в педагогических, психологических и социологических источниках. Актуальность исследования обусловлена тенденцией внедрения в развитие современных образовательных процессов гендерного подхода, концептуальные основы которого определены инновационными стандартами учебно-воспитательных требований к детям разных полов.
Специфика такого подхода осложняется в связи с присутствием гендерных стереотипов среди участников образовательного процесса: родителей (традиционное патриархальное воспитание детей в семьях), учителей (большинство педагогов придерживаются стандартно-дисциплинарной модели взаимодействия с учениками / ученицами) и учеников (стереотипное взаимодействие детей разных полов между собой).
The thesis deals with the theoretical basis and practical checking of the gender upbringing of junior schoolchildren.
The thesis presents the results of the gender analysis of the valid textbooks and elementary school teachers' plans of the upbringing work.
In the scientific investigation the notions "gender upbringing of junior schoolchildren", at the younger school age have been determined; the components (cognitive, emotionally-valuable and behavioural) and levels (advanced, intermediate and essential) of the system of the junior schoolchildren's gender upbringing have been defined.
The thesis reveals the essence, contents (equality of rights and sex relations as well as mutual substitution), forms and methods of the gender upbringing of junior schoolchildren.
The organizing-pedagogical conditions of the gender upbringing of junior schoolchildren have been experimentally checked during the scientific investigation. The research carried out proves the efficiency of the offered essence, forms and methods and organizing-pedagogical conditions of the upbringing applied with the purpose of getting over gender stereotypes and social orientations among the junior schoolchildren.
Захист відбувся 20 травня 2011 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: каб. 30 (зала засідань), вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T09:29:21Z
2012-02-01T09:29:21Z
2011-04-19
 
Type Thesis
 
Identifier Павлущенко, Н.М. Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Наталія Миколаївна Павлущенко ; Тернопільський нац. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1475
 
Language uk