Запис Детальніше

Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині.
Половое воспитание ученической молодежи в Германии.
Sex upbringing of schoolchildren in German.
 
Creator Паничок, Тетяна Ярославівна
 
Subject статеве виховання
статева педагогіка
учнівська молодь
сексуальність
 
Description У дисертації здійснено комплексне дослідження статевого виховання учнівської молоді в Німеччині. Встановлені характерні риси виховного процесу у статевій сфері: системність організації; спрямованість на задоволення потреб учнів та розвиток у них статевої ідентичності; зумовленість змісту та способів реалізації виховного процесу у статевій сфері спрямуванням державних програм; різноманітність підходів до здійснення статевого виховання у навчальних закладах різних земель Німеччини; включення до програм навчальних курсів тем, які сприяють формуванню нормальних статевих взаємин. Проведено ретроспективний аналіз і виділено основні періоди статевого виховання: період зародження, період реформування, період занепаду, період відродження й інтенсивного розвитку, період модернізації, та з’ясовано їх провідні тенденції. Конкретизовано зміст, форми й методи та особливості організації статевого виховання школярів Німеччини. Виділено позитивні ідеї німецького досвіду та визначено перспективи їх використання у навчальних закладах України. У науковий обіг уведено нові джерела і документи, опрацьовано велику кількість іншомовних джерел.
В диссертации осуществлено комплексное исследование полового воспитания учащейся молодежи в Германии. Установлены характерные черты воспитательного процесса в половой сфере: системность организации; направленность на удовлетворение потребностей учащихся и развитие у них половой идентичности; обусловленность содержания и способов реализации воспитательного процесса в половой сфере направлением государственных программ; разнообразие подходов к осуществлению полового воспитания в учебных заведениях разных земель Германии; включение в программы учебных курсов тем, которые способствуют формированию нормальных половых взаимоотношений; введение в школьные программы специального учебного курса по половому воспитанию; Проведен ретроспективный анализ и выделены основные периоды полового воспитания: период зарождения, период реформирования, период упадка, период возрождения и интенсивного развития, период модернизации, и выяснено их ведущие тенденции. Конкретизировано содержание, формы, методы и особенности организации полового воспитания школьников Германии. Выделены положительные идеи немецкого опыта и определены возможности их использования в учебных заведениях Украины. В научный оборот введено новые источники и документы, обработаны большое количество иноязычных источников.
The retrospective analysis helped to distinguish the main stages of sexual education development in Germany such as: sexual education development from the 18th century till the beginning of the 20th century, sexual education development during Weimar Republic period ( 1919-1933), sexual education development during Nazism period( 1933-1945), sexual education extension in the German Democratic Republic and The Federal Republic of Germany( 1949-1989) and sexual education elaboration at present time.
The main task of young people sexual education in modern Germany is improvement of theoretical knowledge of human body anatomy and physiology and its reproductive system, upbringing of responsibility in sexual relationship, development of successful relations, providing favourable conditions for forming and development of young people’s values. At present time the pedagogical task of a school is the development of young people personal responsibility for their own choice in sexual relationship.
Захист відбувся 1 жовтня 2010 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань (каб. № 30), вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T09:35:57Z
2012-02-01T09:35:57Z
2010-08-31
 
Type Thesis
 
Identifier Паничок, Т.Я. Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Тетяна Ярославівна Паничок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1476
 
Language uk