Запис Детальніше

Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/23922/
http://www.tsj.kherson.ua/archive/2018/1/part_1/main_1-1_2018.pdf
 
Title Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ
Анализ словоформ с английскоязычными аффиксами в дискурсе СМИ
Analysis of wording with english companies in the media discussion
 
Creator Заєць, Валентина Григорівна
Томіліна, Юлія Миколаївна
 
Subject Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
 
Description У запропонованій статті проаналізовано українськомовні видання перших десятиліть ХХІ століття. Зафіксовано погляди мовознавців на динаміку входження англійськомовних афіксів у дискурс сучасної періодики. Проілюстровано прикладами здатність засобів масової інформації впливати на думку читача, формувати суспільно-політичні погляди засобами дериватології. У межах аналізованих періодичних видань виявлено деривати з іншомовними афіксами на позначення осіб, подій, явищ, процесів державотворення.
В предложенной статье проанализированы украинскоязычные издания первых десятилетий ХХІ столетия. Зафиксированы взгляды ученых-языковедов на динамику вхождения английскоязычных суффиксов в дискурс современной периодики. Проиллюстрированы примерами способность средств массовой информации влиять на мысль читателя, формировать общественно-политические взгляды средствами дериватологии. В пределах анализированных периодических изданий выявлены дериваты с иноязычными аффиксами для обозначения личностей, событий, процессов государственного устроения.
The article deals with Ukrainian-language publications of the first decades of the XXI century. The views of linguists on the dynamics of the introduction of English affixes into the discourse of modern periodicals have been shown. With the help of examples the ability of the media to influence the reader's opinion, to form socio-political views by means of derivatology has been illustrated. Within the analyzed periodicals, derivates with foreign affixes have been identified in order to designate individuals, events, phenomena, processes of state formation.
 
Publisher Херсонський державний університет
 
Date 2018-01
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/23922/1/V_Zaiets_NVHDU_T1_2018_IF.pdf
Заєць, Валентина Григорівна та Томіліна, Юлія Миколаївна (2018) Аналіз словоформ з англійськомовними афіксами в дискурсі ЗМІ Науковий вісник ХДУ Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація комуікація (1). с. 37-41. ISSN 2307-8035