Запис Детальніше

Соціально-психологічні закономірності економічної соціалізації молодої сім’ї: теоретико − емпіричне дослідження

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712716/
https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3
 
Title Соціально-психологічні закономірності економічної соціалізації молодої сім’ї: теоретико − емпіричне дослідження
Socio-psychological regularities of the economic socialization of a young family: theoretical-empirical research
 
Creator Мельничук, Т.І.
 
Subject 304 Social questions. Social practice. Cultural practice. Way of life (Lebensweise)
33 Economics. Economic science
377 Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics
39 Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life. Folklore
 
Description У статті проведено аналіз теоретичного та емпіричного досліджень щодосоціально-психологічних закономірностей економічної соціалізації молоді на сучасному етапі розвитку Українського суспільства та визначено ряд пріоритетних цінностей які визначили як значущі студентська молодь.Виявлено, що поведінка та настанови, отримані у батьківських родинах, впливають на формування економічних цінностей та економічної свідoмості у молоді, так як є наслідком емoційної динаміки раннього дитинства, що формувалося в іншому сoціально-екoномічному просторі. Підтверджено важливість і наступність отриманням навиків та відповідних знань з фінансової грамотності серед учнів та молоді. Визначено, що пріоритетними напрямами створення цілісної системи фінансової освіти є розроблення психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти для учнів, студентів навчальних закладів, поширення практики інтеграції фінансових елементів у навчальні програми з різних предметів, напрацювання низки факультативних фінансових програм для учнів, студентів, упровадження курсу «Фінансова грамотність»з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання, активізація роботи гуртків, тощо.
The article analyzes theoretical and empirical research on the socio-psychological patterns of economic socialization of youth at the present stage of development of Ukrainian society and identifies a number of priority values ​​identified as significant student youth. It has been shown that behavior and guidance received in parent families affect the formation of economic values and economic consciousness in young people, as it is a consequence of emotional dynamics of early childhood, which was formed in another social-e onomichnomu space. The importance and continuity of the acquisition of skills and relevant financial literacy knowledge among students and young people has been confirmed. It was determined that priority directions of creation of the integral system of financial education are the development of psychologically grounded educational programs of integrated education for students and students of educational establishments, the spread of the practice of integration of financial elements into educational programs on various subjects, the development of a number of optional financial programs for students, the introduction of the course " Financial literacy "taking into account the peculiarities of transition to profile education, activation of work of circles, etc.
 
Publisher Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712716/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%96%D0%BC%E2%80%99%D1%97%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%E2%88%92%20%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
- Мельничук, Т.І. (orcid.org/0000-0002-5205-9958 <http://orcid.org/0000-0002-5205-9958>) (2018) Socio-psychological regularities of the economic socialization of a young family: theoretical-empirical research Психологічний часопис, 3 (13). pp. 96-110. ISSN 2414-004X