Запис Детальніше

Фактори впливу на якість обслуговування в інтернатній установі

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фактори впливу на якість обслуговування в інтернатній установі
 
Creator Вонберг, Тетяна Вікторівна
Vonberg, Tetyana
Вонберг, Татьяна Викторовна
Давидюк, О. О.
 
Subject якість обслуговування
інтернатні установи
фактори впливу на якість
обслуговування підопічних
quality of service
residential institutions
factors of influence on quality
service of wards
качество обслуживания
интернатные учреждения
факторы влияния на качество
обслуживание подопечных
364.45
 
Description Доведено актуальність дослідження проблеми. Визначено фактори впливу на якість обслуговування в інтернатній установі. Розподілено фактори на групи: зовнішні фактори макрорівня, внутрішні фактори мезорівня та внутрішні фактори мікрорівня. Досліджено вплив кожного з факторів на якість. Означено перспективи подальших досліджень за виявленими факторами.
The relevance of the problem study was proved. Factors influencing the quality of service at an orphanage institution were determined. The factors are grouped into groups: external factors of macro level, internal factors of meso-level and internal factors of the microlevel. The influence of each of the factors on quality has been investigated. Prospects for further research on identified factors were identified.
Доказана актуальность исследования проблемы. Определены факторы влияния на качество
обслуживания в интернатном учреждении. Распределены факторы на группы: внешние факторы макроуровня, внутренние факторы мезоуровня и внутренние факторы микроуровня. Исследовано влияние каждого из факторов на качество. Отмечено перспективы дальнейших исследований по выявленным факторам.
 
Publisher Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 
Date 2018-12-06T12:57:29Z
2018-12-06T12:57:29Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Вонберг Т. В. Фактори впливу на якість обслуговування в інтернатній установі [Електронний ресурс] / Вонберг Т. В., Давидюк О. О. // SOCIOПРОСТІР : міждисцип. електр. зб. наук. пр. з соціології та соціальної роботи / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, каф. соціології упр. та соц. роботи соціолог. ф-ту ; [редкол.: С. О. Горбунова-Рубан (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – № 7. – С. 67–73. – Назва з титул. екрану.
2218-2470
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26607
 
Language uk