Запис Детальніше

Формування системи контролю за КРІ в організаціях маркетингового типу

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування системи контролю за КРІ в організаціях маркетингового типу
 
Creator Гребешкова, Олена Миколаївна
Grebeshkova, Olena
Гребешкова, Елена Николаевна
Кизенко, Олена Олександрівна
Kyzenko, Olena
Кизенко, Елена Александровна
 
Subject КРІ (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності)
Competence Management
ефективність системи контролю
стратегічний менеджмент
фактори успішності бізнесу
KPIs (Key Performance Indicators)
Competence Management
monitoring system performance
strategic management
business success factors
658.513
 
Description У статті узагальнено та систематизовано базові принципів поєднання та прикладного застосування теоретико–методологічних концепцій Competence Management та Performance Management для організації ефективної системи контролю за ключовими показниками ефективності (КРІ – Key Performance Indicators) в компанії маркетингового типу. Запропоновано окремі аспекти аналізу діяльності підприємства з метою діагностики ефективності застосування теоретико–методологічних концепцій Competence Management та Performance Management з метою пошуку напрямків підвищення ефективності системи контролю, здатної забезпечити інформаційну базу оцінки ефективності процесу функціонування та розвитку організації.
The article summarized and systematized the basic principles and application use combination of theoretical and methodological concepts Competence Management and Performance Management for effective system
to monitor the key performance indicators (KPIs) in the company marketing type. An analysis of some aspects of the company to diagnose the efficacy of theoretical and methodological concepts Competence Management and Performance Management to seek ways to increase the efficiency of the control system that can provide the information base assessment of the efficiency of the operation and development of the organization.
 
Publisher ПП «Медобори–2006»
 
Date 2018-12-07T08:07:02Z
2018-12-07T08:07:02Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Гребешкова О. М. Формування системи контролю за КРІ в організаціях маркетингового типу / Гребешкова О. М., Кизенко О. О. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільс. нац. ун-т ; [редкол.: Євген Ярчевський (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2016. – Вип. 11. – С. 131–136.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26612
 
Language uk