Запис Детальніше

Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій
Competences of HR-specialist in the digital technologies era
Компетенции HR-специалиста в эпоху цифровых технологий
 
Creator Василик, Алла Володимирівна
Vasylyk, Alla
Василик, Алла Владимировна
Кушнір, А. І.
Kushnir, A. I.
Кушнир, А. И.
 
Subject цифровізація
трансформація
компетенції
людський капітал
автоматизація
менеджер з персоналу
процеси з управління персоналом
digitalization
transformation
competences
human capital
automation
HR manager
HR processes
цифровизация
трансформация
компетенции
человеческий капитал
автоматизация
менеджер по персоналу
процессы по управлению персоналом
331.108
 
Description Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій в управлінні людським капіталом. На основі дослідження визначено перелік компетенцій сучасного HR-фахівця, які потрібні для ефективного здійснення трудової діяльності в епоху цифрових технологій, через аналіз популярних статей та думок різних фахівців. В результаті соціологічного дослідження виявлено якості та знання, які потрібні у професійній діяльності менеджера з персоналу, а також компетенції, які необхідні в епоху цифровізації.
The article is devoted to the study of modern trends in the management of the human capital. On the basis of the study is a list of competencies of a modern HR specialist, which are necessary for the effective implementation of work activities in the digital technologies era. The results of the author’s sociological research are show needed in the professional activities of the HR manager qualities and knowledge, as well as the competencies that are necessary in the era of digitalization, have been identified.
Статья посвящена исследованию современных тенденций в управлении человеческим капиталом. На основе исследования определен перечень компетенций современного HR-специалиста, которые нужны для эффективного осуществления трудовой деятельности в эпоху цифровых технологий, через анализ популярных статей и мнений разных специалистов. В результате социологического исследования выявлены качества и знания, которые нужны в профессиональной деятельности менеджера по
персоналу, а также компетенции, которые необходимы в эпоху цифровизации.
 
Publisher Херсонський державний університет
 
Date 2018-12-07T09:40:56Z
2018-12-07T09:40:56Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Василик А. В. Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій / Василик А. В., Кушнір А. І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки : екон. наук.-практ. журн. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, ф-т Економіки і менеджменту ; [редкол.: К. В. Шапошников (голов. ред.) та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 118–121.
2307-8030
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26613
 
Language uk