Запис Детальніше

Структура власності банків в умовах системного ризику

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структура власності банків в умовах системного ризику
Bank ownership structure under systemic risk
Структура собственности банков в условиях системного риска
 
Creator Корнилюк, Роман Васильович
Kornyliuk, Roman Vasyliovych
Корнилюк, Роман Васильевич
 
Subject банківська система
системний ризик
фінансова криза
іноземні банки
державні банки
banking system
systemic risk
financial crisis
foreign banks
state banks
банковская система
системный риск
финансовый кризис
иностранные банки
государственные банки
336.7
 
Description У статті досліджено структурні тенденції розвитку банківської системи України заради пошуку відповіді на запитання, які банки з погляду походження власників виявились більш підготовленими до системних шоків, які групи банків виграли чи програли за підсумками десятиліття. Здійснено комплексне ретроспективне дослідження динаміки ключових фінансових індикаторів банків протягом 2006–2016 років, а також порівняльний аналіз окремих груп банків за типом власників. Результати емпіричного аналізу сприяють глибшому розумінню впливу фактора власності на формування системного ризику у банківському секторі України під час попередніх бумів та криз.
The article investigates the structural tendencies Ukrainian banking system development in order to find the answer to the question: which banks, from the point of view of the origin of the owners, were more prepared for systemic shocks? Which groups of banks have won or lost after the end of the period? A comprehensive retrospective study of the dynamics of banks key financial indicators during 2006–2016 was carried out, as well as a comparative analysis of bank groups by type of owners. The results of empirical analysis contribute to a deeper understanding of the ownership influence on the systemic risk formation in the banking sector of Ukraine during the previous booms and crises.
В статье исследованы структурные тенденции развития банковской системы Украины ради поиска ответа на вопросы, какие банки с точки зрения происхождения акционеров оказались более подготовленными к системным шокам, какие группы банков выиграли или проиграли по итогам десятилетия. Осуществлено комплексное ретроспективное исследование динамики ключевых финансовых индикаторов банков в течение 2006–2016 годов, а также сравнительный анализ отдельных групп банков по типу собственников. Результаты эмпирического анализа способствуют более глубокому пониманию влияния фактора собственности на формирование системного риска в банковском секторе Украины во время предыдущих бумов и кризисов.
 
Publisher Херсонський державний університет
 
Date 2018-12-07T09:50:15Z
2018-12-07T09:50:15Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Корнилюк Р. В. Структура власності банків в умовах системного ризику / Корнилюк Р. В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки : екон. наук.-практ. журн. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, ф-т Економіки і менеджменту ; [редкол.: К. В. Шапошников (голов. ред.) та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 28, ч. 2. – С. 71–78.
2307-8030
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26614
 
Language uk