Запис Детальніше

Catalytic oxidation of cyclohex-2-enol at porous iron zeolite-like material: investigations by GC/MS, polarography and X-ray powder diffraction

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Catalytic oxidation of cyclohex-2-enol at porous iron zeolite-like material: investigations by GC/MS, polarography and X-ray powder diffraction
Каталітична оксидація циклогекс-2-енола на цеолітподібному матеріалі порошкового заліза: ГХ/МС, полярографічний та порошковий рентгенодифракційний аналіз
 
Creator Abu-Shandi, Khalid Hamad
 
Contributor Technical Tafila University
 
Subject каталітичне окиснення
цеолітподібний матеріал
ГХ/МС
полярографія
порошковий рентгенодифрак- ційний аналіз
циклогекс-2-енол
catalytic oxidation
zeolite-like material
GC/MS
polarography
X-ray powder diffraction
cyclohex-2-enol
 
Description Досліджено полімерні комплекси фосфатів пористого заліза (NH4)4Fe3II(OH)2F2[H3(PO4)4] (1),(C3H12N2)FeII6(H2O)4[B4P8O32(OH)8] (2) та {[FeII(H2PO4)2-(μ-4,4'-bipy)(H2O)]·H2O·(4,4'-bipy)} (3) для окиснення циклогекс-2-енолу. З використанням газової хроматографії/мас спектроскопії (ГХ/МС), ІЧ-спектроскопії та елементного аналізу
визначено характеристику отриманих продуктів. Структурні
властивості полімерних комплексів вивчені методом порош-
кового рентгенодифракційного та електрохімічного аналізу.
Показано, що ці комплекси демонструють необоротний
окисно-відновний процес і мають високу термічну стійкість.
Встановлено, що комплекси зазнають фазових змін, про що
свідчить зміна ступеня окиснення металевих центрів.
The polymeric complexes of porous iron phosphates (NH4)4Fe3II(OH)2F2[H3(PO4)4] (1), (C3H12N2)FeII6(H2O)4[B4P8O32(OH)8] (2), and {[FeII(H2PO4)2-(μ-4,4'-bipy)(H2O)]·H2O·(4,4'-bipy)} (3) were successfully
tested towards oxidation of cyclohex-2-enol. The resulting
products have been monitored and characterized using gas
chromatography/mass spectroscopy, IR spectroscopy, and
elemental analysis. Structural properties of the polymeric
complexes have been studied using powder X-ray diffraction
and electrochemical measurements. The results indicate that
these complexes display an irreversible redox process and
have high thermal stability. The results also indicated that
these complexes undergo a phase change as evidenced by the
change of the state of oxidation of metal centres.
 
Date 2019-06-18T13:20:49Z
2019-06-18T13:20:49Z
2018-01-20
2018-01-20
 
Type Article
 
Identifier Abu-Shandi K. H. Catalytic oxidation of cyclohex-2-enol at porous iron zeolite-like material: investigations by GC/MS, polarography and X-ray powder diffraction / Khalid Hamad Abu-Shandi // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 12. — No 2. — P. 147–153.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45155
Abu-Shandi K. H. Catalytic oxidation of cyclohex-2-enol at porous iron zeolite-like material: investigations by GC/MS, polarography and X-ray powder diffraction / Khalid Hamad Abu-Shandi // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 12. — No 2. — P. 147–153.
 
Language en
 
Relation Chemistry & Chemical Technology, 2 (12), 2018
https://doi.org/10.1021/jo026735z
https://doi.org/10.1039/b412336k
https://doi.org/10.1016/S0010-8545(02)00303-X
https://doi.org/10.1016/j.molcata.2007.03.025
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2003.10.027
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.04.068
https://doi.org/10.1016/j.jssc.2010.09.008
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.134
https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.10.041
https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.04.021
https://doi.org/10.1016/S0010-8545(03)00107-3
https://doi.org/10.1016/S0022-328X(03)00156-6
https://doi.org/10.1016/j.jssc.2009.01.012
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.10.086
https://doi.org/10.1016/j.jcat.2008.06.020
https://doi.org/10.1107/S0108270102009873
https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.11.154
https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.03.009
https://doi.org/10.1016/S0167-2738(02)00174-1
https://doi.org/10.1016/j.gca.2005.02.005
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2003.07.018
https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2004.05.001
https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.10.062
https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2007.02.045
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2006.11.049
[1] Hortholary C., Coudret C.: J. Org. Chem., 2003, 68, 2167.https://doi.org/10.1021/jo026735z
[2] Ying J., Sobraningh D., Xu G. et al.: Chem. Commun., 2005, 3,357. https://doi.org/10.1039/b412336k
[3] Beer P., Hayes E.: Coord. Chem. Rev., 2003, 240, 167.https://doi.org/10.1016/S0010-8545(02)00303-X
[4] Gupta K., Sutar A.: J. Mol. Catal. A, 2007, 272, 64.https://doi.org/10.1016/j.molcata.2007.03.025
[5]MolotoM., Nelana S., Moutloali R. et al.: J. Organomet. Chem.,2004, 689, 387. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2003.10.027
[6] Shin J., Matyba P., Robinson N., Edman L.: Electrochim. Acta,2007, 52, 6456. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.04.068
[7]Mi J., Wang C., Chen N. et al.: J. Solid State Chem., 2010, 183,2763. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2010.09.008
[8] Gao Y., Zhang X., Wang P. et al.: Appl. Surf. Sci., 2017, 402,336. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.134
[9] Brigo L., Faustini M., Pistore A. et al.: J. Non-Cryst. Solids,2016, 432, 399. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.10.041
[10] Qin L., QiaoW., ZuoW. et al.: J. Solid State Chem., 2016,239, 53. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.04.021
[11] Abd-El-Aziz A., Todd E.: Coord. Chem. Rev., 2003, 246, 3.https://doi.org/10.1016/S0010-8545(03)00107-3
[12] Fratoddi I., Battocchio C., Furlani A. et al.: J. Organomet. Chem.,2003, 674, 10. https://doi.org/10.1016/S0022-328X(03)00156-6
[13] Huang Y., Schnelle W., Zhang H. et al.: J. Solid State Chem.,2009, 182, 920. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2009.01.012
[14] Trapp O.: J. Chromatog. A, 2008, 1184, 160.https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.10.086
[15] Nijhuis T., Sacaliuc E., Beale A. et al.: J. Catal., 2008, 258,256. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2008.06.020
[16] Zhou B.-C., Yao Y.-W., Wang R.-J.: Acta Crystallogr. C, 2002,58, i109. https://doi.org/10.1107/S0108270102009873
[17] Ezzatahmadi N., Ayoko G., Millar G. et al.: Chem. Eng. J.,2017, 312, 336. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.11.154
[18] Kang S., Bokare A., Park Y. et al.: Catal. Today, 2017, 282, 65.https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.03.009
[19] Coffey G., Hardy J., Pedersen L. et al.: Solid State Ionics,2003, 158, 1. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(02)00174-1
[20] Colson R., Floden A., Haugen T. et al.: Geochim. et Cosmochim. Acta, 2005, 69, 3061.https://doi.org/10.1016/j.gca.2005.02.005
[21] Somer G., Ünal Ü: Talanta, 2004, 62, 323.https://doi.org/10.1016/j.talanta.2003.07.018
[22] Snegur L., Simenel A., Nekrasov Y. et al.: J. Organomet. Chem., 2004, 689, 2473.https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2004.05.001
[23]Moorthy L., Jayasimhadri M., Saleem S., Murthy D.: J. Non- Cryst. Solids, 2007, 353, 1392.https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.10.062
[24] Liu L., Liu D., WangM., Du G.: Eur. Polym. J., 2007, 43,2672. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2007.02.045
[25] Cahil A., Najdoski M., Stefov V.: J. Molec. Struct., 2007, 834,408. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2006.11.049
[1] Hortholary C., Coudret C., J. Org. Chem., 2003, 68, 2167.https://doi.org/10.1021/jo026735z
[2] Ying J., Sobraningh D., Xu G. et al., Chem. Commun., 2005, 3,357. https://doi.org/10.1039/b412336k
[3] Beer P., Hayes E., Coord. Chem. Rev., 2003, 240, 167.https://doi.org/10.1016/S0010-8545(02)00303-X
[4] Gupta K., Sutar A., J. Mol. Catal. A, 2007, 272, 64.https://doi.org/10.1016/j.molcata.2007.03.025
[5]MolotoM., Nelana S., Moutloali R. et al., J. Organomet. Chem.,2004, 689, 387. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2003.10.027
[6] Shin J., Matyba P., Robinson N., Edman L., Electrochim. Acta,2007, 52, 6456. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.04.068
[7]Mi J., Wang C., Chen N. et al., J. Solid State Chem., 2010, 183,2763. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2010.09.008
[8] Gao Y., Zhang X., Wang P. et al., Appl. Surf. Sci., 2017, 402,336. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.01.134
[9] Brigo L., Faustini M., Pistore A. et al., J. Non-Cryst. Solids,2016, 432, 399. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.10.041
[10] Qin L., QiaoW., ZuoW. et al., J. Solid State Chem., 2016,239, 53. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.04.021
[11] Abd-El-Aziz A., Todd E., Coord. Chem. Rev., 2003, 246, 3.https://doi.org/10.1016/S0010-8545(03)00107-3
[12] Fratoddi I., Battocchio C., Furlani A. et al., J. Organomet. Chem.,2003, 674, 10. https://doi.org/10.1016/S0022-328X(03)00156-6
[13] Huang Y., Schnelle W., Zhang H. et al., J. Solid State Chem.,2009, 182, 920. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2009.01.012
[14] Trapp O., J. Chromatog. A, 2008, 1184, 160.https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.10.086
[15] Nijhuis T., Sacaliuc E., Beale A. et al., J. Catal., 2008, 258,256. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2008.06.020
[16] Zhou B.-C., Yao Y.-W., Wang R.-J., Acta Crystallogr. C, 2002,58, i109. https://doi.org/10.1107/S0108270102009873
[17] Ezzatahmadi N., Ayoko G., Millar G. et al., Chem. Eng. J.,2017, 312, 336. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.11.154
[18] Kang S., Bokare A., Park Y. et al., Catal. Today, 2017, 282, 65.https://doi.org/10.1016/j.cattod.2016.03.009
[19] Coffey G., Hardy J., Pedersen L. et al., Solid State Ionics,2003, 158, 1. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(02)00174-1
[20] Colson R., Floden A., Haugen T. et al., Geochim. et Cosmochim. Acta, 2005, 69, 3061.https://doi.org/10.1016/j.gca.2005.02.005
[21] Somer G., Ünal Ü: Talanta, 2004, 62, 323.https://doi.org/10.1016/j.talanta.2003.07.018
[22] Snegur L., Simenel A., Nekrasov Y. et al., J. Organomet. Chem., 2004, 689, 2473.https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2004.05.001
[23]Moorthy L., Jayasimhadri M., Saleem S., Murthy D., J. Non- Cryst. Solids, 2007, 353, 1392.https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.10.062
[24] Liu L., Liu D., WangM., Du G., Eur. Polym. J., 2007, 43,2672. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2007.02.045
[25] Cahil A., Najdoski M., Stefov V., J. Molec. Struct., 2007, 834,408. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2006.11.049
 
Rights © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
© Abu-Shandi K., 2018
 
Format 147-153
7
application/pdf
image/png
 
Coverage Lviv
 
Publisher Lviv Politechnic Publishing House