Запис Детальніше

Використання модульних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання модульних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу
Using modular technologies in the training of future skills for workers of restaurant service
 
Creator Гусечко, Лілія В.
Ghusechko, Lilija V.
 
Subject модульна технологія навчання
професійна компетентність
фахівець ресторанного сервісу
педагогічні умови
модульно-компетенційна програма
модель
modular technology education
professional competence
professional restaurant service
pedagogical conditions
module-competential program
model
 
Description У дисертації обґрунтовано педагогічні умови використання модульних
технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
ресторанного сервісу: розробка змістового забезпечення модульно-компетентнісного навчання майбутніх фахівців ресторанної справи; розробка
модульно-компетенційних програм; організація модульно-компетентнісного
навчання майбутніх фахівців в опануванні модульних програм; розробка
навчально-методичного забезпечення модульно-компетентнісного навчання.
Розроблено та експериментально перевірено методику і модель проектування і
використання модульно-компетенційних програм у професійній підготовці
майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу на основі системного,
компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходів. Визначено критерії
оцінювання ефективності застосування модульно -компетенційних програм у
професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного
сервісу щодо сформованості професійної компетентності. Підготовлено та
впроваджено навчально-методичне забезпечення використання модульно-компетенційних програм у професійній підготовці кваліфікованих робітників
ресторанного сервісу.
In the dissertation pedagogical conditions are substantiated using modular
technology in the professional training of future qualified workers of restaurant service:
rich in content development of modular and competency training future specialists of
restaurant business; development of modular and competency programs, organization
module and competency training future specialists in mastering modular programs.
Developed and experimentally tested methodology and model of designing and use of
module-competential programs in the professional training of future qualified workers
of restaurant service based on system, competency, personally oriented approaches.
Defined criteria evaluation of efficiency of application modular-competential programs
in the professional training of future qualified workers of restaurant service on
formation of professional competence. Prepared and introduced educational and
methodological ensuring of using module-competential programs in professional
training of qualified workers restaurant service.
 
Date 2015-04-21T13:30:07Z
2015-04-21T13:30:07Z
2013-03-22
 
Type Thesis
 
Identifier Гусечко Л. В. Використання модульних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) / Л. В. Гусечко ; наук. кер. В. Т. Лозовецька. - Переяслав-Хм. : Наук. світ, 2013. - 20 c.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/130
 
Language other
 
Publisher Науковий світ