Запис Детальніше

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи
Professional future foreign language teachers’ preparation to forming communicative competence secondary school pupils
 
Creator Дуброва, Світлана В.
Dubrova, Svitlana V.
 
Subject підготовка майбутніх учителів іноземних мов
професійна компетентність
ключові компетенції
модель
педагогічні умови
готовність до формування комунікативної компетенції
future foreign language teachers’ preparation
professional competence
key competencies
model
pedagogical conditions
readiness to forming communicative competence secondary school pupils
 
Description Дисертацію присвячено проблемі професійної підготовки майбутніх
учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів
основної школи.
У роботі розкрито сутність основних понять «компетентність» і
«компетенція», «професійна компетентність», «ключові компетентності» та
«ключові компетенції» майбутнього вчителя іноземної мови. Проаналізовано
сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов до
формування комунікативної компетенції учнів основної школи у вищих
навчальних закладах України.
Процес підготовки майбутніх учителів іноземних мов до формування
комунікативної компетенції учнів основної школи здійснюється на засадах
комунікативного, особистісного та індивідуального підходів до навчання та у
відповідності до положень Болонської конвенції.
Розроблено і впроваджено модель професійної підготовки майбутніх
учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів
основної школи. У моделі зазначено мету, педагогічні умови, засоби, методи,
форми, етапи організації навчально-виховного процесу. Модель складається з
ціле-мотиваційного, когнітивно-операційного та оцінно-результативного
компонентів.
Визначено критерії (змістовий та операційний), показники та рівні (високий
(креативний), достатній (продуктивний), низький (обмежений)) готовності
студентів до формування комунікативної компетенції учнів основної школи.
У роботі теоретично визначено та обґрунтовано найбільш сприятливі
педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов:
забезпечення комунікативного спрямування процесу підготовки майбутніх
учителів іноземних мов на засадах особистісного та індивідуального підходів до
навчання; відбір, структурування та оновлення змісту дисциплін циклу
професійної підготовки; використання інноваційних технологій у процесі
професійної підготовки; застосування педагогічної діагностики у процесі
професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов.
The dissertation is a theoretical experiment investigation of the prob lem of
professional future foreign language teachers’ preparation to forming communicative
competence secondary school pupils.
The paper defines such concepts as: «competence», «professional competence»,
«key competencies» of future foreign language teacher. The current state of professional
future foreign language teachers’ preparation in the higher education institutions of
Ukraine is analyzed in the dissertation.
The process of professional future foreign language teachers’ preparation to
forming communicative competence secondary school pupils is based on the following
principles: communicative, personal and individual, and according to the Bologna
Convention.
The model of professional future foreign language teachers’ preparation to
forming communicative competence secondary school pupils is described. The aim,
pedagogical conditions, means, methods, forms and stages of the educational process
are defined. The model of professional future foreign language teachers’ preparation to
forming communicative co mpetence secondary school pupils consists of three
components.
The criteria, indicators and levels (high (creative), ample (productive), low
(limited)) of forming the readiness to forming communicative competence secondary
school pupils are grounded.
The pedagogical conditions of professional future foreign language teachers’
preparation to forming communicative competence secondary school pupils have been
formed: organization of professional future foreign language teachers’ preparation
according to communicative, personal and individual principles; choosing, structuring
and refreshing of the content of the professional disciplines in the professional future
foreign language teachers’ preparation; usage of innovative techniques in the process of
professional future foreign language teachers’ preparation ; usage of pedagogical
diagnostics in the professional future foreign language teachers’ preparation to forming
communicative competence secondary school pupils.
 
Date 2015-05-18T13:18:43Z
2015-05-18T13:18:43Z
2015-03-27
 
Type Thesis
 
Identifier Дуброва С. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / С. В. Дуброва ; наук. кер. Т. А. Швець. - Переяслав-Хм. : КСВ, 2015. - 19 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/143
 
Language other
 
Publisher КСВ