Запис Детальніше

Освіта національних меншин України в 1920 – 1930-і роки : історіографія

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Освіта національних меншин України в 1920 – 1930-і роки : історіографія
The formation of national minorities in Ukraine in the period of 1920 – 1930 th : historiography
 
Creator Кузьменко, Аліна В.
Kuzmenko, Alina V.
 
Subject історіографія
національні меншини
періодизація
джерела
наукова література
освіта
historiography
national minorities
division into periods
sources
scientific literature
formation
 
Description У дисертації здійснено комплексний аналіз наукових праць з проблем освіти
національних меншин в Україні 1920 – 1930-х років.
Досліджено праці, у яких аналізуються основні напрями розвитку освіти
національних меншин в Україні в 1920 – 1930-і рр.: процеси коренізації в
середовищі національних меншин, розвиток мережі шкіл для національних меншин,
матеріальне становище освітніх закладів для етнічних груп у 1920 – 1930-і рр.
Визначено негативний вплив тоталітарного режиму на ідейне спрямування та
науковий рівень публікацій радянського часу.
На основі аналізу наявних джерел досліджено основні історіографічні етапи
накопичення знань з історії освіти національних меншин України у визначені роки.
Виявлено, систематизовано та проаналізовано джерела та літературу з проблем
становища освіти національних меншин України, проведена їхня класифікація.
Історіографічному аналізу піддані умови створення, тематика, зміст праць,
використання архівних джерел, а також проведено синтез знань і встановлено
повноту досліджень з освіти національних меншин в Україні 1920-1930-х років.
Прослідковано процес формування історично-наукових поглядів на розвиток
національної освіти в Україні в 1920 – 1930-х роках.
Визначено перспективні напрямки проведення подальших наукових пошуків,
спрямованих на вивчення та аналіз праць з історії освіти національних меншин
України в 1920 – 1930-х роках.
The dissertation is devoted to the complex consideration of scientific work on the
problems of the formation of national minorities in Ukraine in the periodof 1920 – 1930 th.
The basic questions of the development of the formation of national minorities in Ukraine; ;
the processes of employment in the environment of national minorities, thedevelopment of
network of schools for national minorities, the financial position of educational
establishments for ethnic groups in the period of 1920 – 1930th are investigated in the
work.
The negative influence of totalitarizm on the ideological direction and scientific
level of publications in the Soviet period is defined.
The basic historiography stages of accumulation of knowledge on the basis of
analysis of present sources from history of the formation of national minorities in Ukraine
in the period of 1920 – 1930 th are analyzed and grounded. The sources and literature from
the problems of the state of the formation of national minorities in Ukraine in the period of
1920 – 1930th are systematized and analyzed. Their classification is carried out.
In the result of applying scientific methods of analysis and synthesis in the research
to the historiographical analysis of the conditions of creation, subject, maintenance of
work and also the synthesis of knowledge in the research on education of national
minorities in Ukraine in 1920 – 1930th were conducted and established. The process of the
formation of historical and scientific looks to the reasons of development of national
education in Ukraine in the period of 1920 – 1930th is investigated.
The prospective directions of further scientific researches are directed to the study
and analysis of historical works in the formation of national minorities in Ukraine in the
period of 1920 – 1930th.
 
Date 2015-06-02T12:41:51Z
2015-06-02T12:41:51Z
2011-11-15
 
Type Thesis
 
Identifier Кузьменко А. В. Освіта національних меншин України 1920-1930-ті роки: історіографія : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (07.00.06-історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) / А. В. Кузьменко ; наук. керівник Н. Г. Красножон. - Переяслав-Хм. : Наук. світ, 2011. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/164
 
Language other
 
Publisher Наук. світ