Запис Детальніше

Історіографія розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у 2002-2014 рр.

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Історіографія розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у 2002-2014 рр.
Historiography of pedagogical universities Ukraine І-II accreditation levels in 2002-2014
 
Creator Березанська, Ірина М.
Berezansjka, Iryna M.
 
Subject вищі педагогічні навчальні заклади
історіографія
модернізація
болонізація
історіографічні періоди
higher educational institutions
historiography
modernization
bolonizatsiya
historiographical periods
 
Description У статті проведено історіографічний аналіз наукової літератури, присвяченої
розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у
2002-2014 рр., визначено досягнення українських учених у висвітленні даної проблеми.
Запропоновано авторську періодизацію розвитку вищих педагогічних навчальних закладів
України І-ІІ рівнів акредитації: І період – 2002-2004 рр., ІІ період – 2005-2014 рр. Другий
період умовно поділяємо на два підперіоди: І – 2005 – 2011 рр.; ІІ – 2012-2014 рр.
Авторкою під час підготовки наукового дослідження використовувались методи аналізу і
синтезу, проблемно-хронологічний, історико-порівняльний.
Виявлено, що сучасний стан розвитку вищих педагогічних навчальних закладів
України І-ІІ рівнів акредитації досліджено недостатньо, фрагментарно, в контексті
висвітлення становлення і розвитку всієї системи вищої освіти України.
The article historiographical analysis of scientific literature devoted to the development
of higher educational institutions of Ukraine І-II levels of accreditation in 2002-2014. Identified
achievements Ukrainian scientists in covering this issue. The author periods of higher educational
establishments of Ukraine І-II levels of accreditation іs І period – 2002-2004, II period – 2005-
2014. The second period is conventionally divided into two sub-periods: I – 2005 – 2011 years;
II – 2012-2014 years. The author in the preparation of research used methods of analysis and
synthesis, problem-chronological, historical and comparative.
Revealed that the current state of higher educational establishments of Ukraine I-II
levels of accreditation studied enough fragments in the context of coverage of formation and
development of the higher education system of Ukraine.
 
Date 2016-02-22T07:42:01Z
2016-02-22T07:42:01Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Березанська І. М. Історіографія розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації у 2002-2014 рр. / І. М. Березанська // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. П. Коцур, заст. гол. ред. В. М. Орлик] ; ДВНЗ "ПХДПУ ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Лукашевич О. М., 2014. – Вип. 35. – С. 202– 214.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/1366
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.