Запис Детальніше

Сучасний стан та шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування населення Сумської області

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасний стан та шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування населення Сумської області
 
Creator Корнус, О.Г.
Kornus, O.G.
 
Subject житлово-комунальне обслуговування
житловий фонд
основні показники житлово-комунального обслуговування
dwelling-communal service
housing fund
basic indexes of dwelling-communal service.
 
Description У статті розглянуто сучасний стан житлово-комунального обслуговування населення Сумської області.
Проаналізовано забезпечення населення житлом, динаміка зростання житлового фонду, загальна забезпеченість загальною площею житлового фонду в розрахунку на одного жителя області. Досліджено забезпеченість загальної площі житлового фонду в регіоні водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, ваннами (душовими), газом, гарячим водопостачанням, що дало можливість виділити типи адміністративних районів Сумської області за рівнем розвитку житлово-комунального обслуговування. Визначено основні шляхи
удосконалення житлово-комунального обслуговування.
The modern state of dwelling-communal service is considered
in the article. Housing of population, dynamics of growth of housing fund is analyzed, general material well-being
by the general area of housing fund calculating on one habitant of region. Providing of general area of housing fund in
a region plumbing, sewage system, central heating, baths (by shower-baths), gas is investigational, hot by a watersupply
which enabled to select the types of administrative districts of the Sumy region after the level of development of
dwelling-communalservice. The basic ways of improvement of dwelling-communal service are given.
 
Date 2013-08-05T10:25:40Z
2013-08-05T10:25:40Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Корнус О.Г. Сучасний стан та шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування населення Сумської області / О.Г. Корнус // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 157–167.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8897
 
Language ru
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна