Records

eKhNUIR

View Archive Info

 • » Водоочисні породні пошукові передумови
  Червоний, Б.Г.; Chervoniy, B.G.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Породоочисні та екрануючі породоохоронні пошукові передумови
  Червоний, Б.Г.; Chervoniy, B.G.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Ртуть у підземних водах – як фактор неінфекційної захворюваності населення (на прикладі...
  Безрук, К.О.; Bezruk, K.O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Пути продления срока службы действующих накопителей промотходов
  Антимонова, Н.Г.; Пустовойтова, С.Ю.; Решетов, И.К.; Цыганков, В.Н.; Жегулина, Ю.В.; Antimonova, N.G.; Pustovoytova, S.U.; Zigankov, V.N.; Reshetov, I.K.; Gegulina, U.V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Геологічні умови комплексування і сепарації рідкіснометалевого, рідкісноземельного та...
  Андрєєв, В.В.; Чуєнко, О.В.; Andreev, V.V.; Chuenko, A.V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Значение геологического строения зоны активного водообмена при экологической оценке...
  Абрамов, И.Б.; Чомко, Ф.В.; Кошуба, А.И.; Чомко, Д.Ф.; Куденко, О.Д.; Козлова, О.В.; Abramov, I.; Chomko, F.; Kochuba, A.; Chomko, D.; Kudenko, O.; Kozlova, O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі
  Вірченко, П.А.; Virchenko, P.A.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Охрана памятников истории и культуры
  Сухов, В.В.; Sukhov, V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » “Мокрая” консервации шахт как источник влияния на качество подземных вод Луганской области
  Удалов, И.В.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Гидрогеологические условия газоносности Днепровско-Донецкой впадины на больших глубинах
  Терещенко, В.А.; Tereshchenko, B.A.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Соціальний туризм: сутність, переваги та перспективи розвитку
  Скриль, І.А.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Тяжелые металлы в подземных водах Харьковской области и их влияние на окружающую среду...
  Прибылова, В.Н.; Pribylova, V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Ионообменное концентрирование тяжелых металлов для рентгенофлуоресцентного анализа из...
  Полевич, О.В.; Нечепоренко, А.Б.; Шперер, А.В.; Polevich, O.V.; Necheporenko, A.B.; Shperer, A.V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Визначення вмісту важких металів в органах і тканинах водних організмів з використанням...
  Полєвич, О.В.; Шперер, О.В.; Нечепоренко, А.Б.; Тищенко, І.І.; Polevich, O.V.; Shperer, A.V.; Necheporenko, A.B.; Tishchenko, I.I.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Теоретичні та прикладні аспекти застосування геоінформаційних технологій при розробці...
  Пересадько, В.А.; Сінна, О.І.; Peresadko, V.A.; Sinna, E.I.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Особливості формування поселенської структури Харківського регіону
  Нємець, Л.М.; Сегіда, К.Ю.; Решетов, І.К.; Nemets, L.M.; Segida, K.Y.; Reshetov, I.K.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Система обслуговування населення: місце у соціогеосистемі, структура, функції, особливості
  Нємець, Л.М.; Корнус, А.О.; Корнус, О.Г.; Nemets, L.; Kornus, A.; Kornus, O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Про формалізацію інвайронментального виміру сталого соціально-економічного розвитку...
  Костріков, С.В.; Kostrikov, S.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Динаміка фітопогодного комплексу
  Кобченко, Ю.Ф.; Резуненко, В.О.; Kobchenko, Yu.F.; Rezunenko, V.A.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Сучасний стан та шляхи удосконалення житлово-комунального обслуговування населення...
  Корнус, О.Г.; Kornus, O.G.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області
  Клименко, В.Г.; Klimenko, V.G.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Оценка эколого-гидрогеологического состояния межигорско-обуховского водоносного...
  Гаврилюк, О.В.; Тищенко, И.И.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Стан та перспективи розвитку в’їзного туризму на Харківщині
  Євтушенко, Н.А.; Yevtushenko, N.А.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Применение многомерного статистического анализа при исследовании набухающих грунтов Судана
  Сейфэльдин Гаффар Хасан; Таранов, В.Г.; Чомко, Ф.В.; Seifeldin Goffar Khasan; Taranov, V.; Chomko, F.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » О совместных процессах диффузии и фильтрации в пористой среде при наличии градиентного...
  Березняков, А.И.
  2017-12-18
  View Record | View Original
1 - 25 of 10765 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>